Trwa ładowanie...
d4kejyk

INVESTMENT FUND MANAGERS - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z ... - EBI

INVESTMENT FUND MANAGERS - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 marca 2015 roku (14/2015)

Share
d4kejyk

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 14 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 marca 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o wprowadzeniu w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, tj. 11 marca 2015 roku, dodatkowej zmiany do porządku obrad Zgromadzenia, który to porządek ogłoszony został raportem bieżącym nr 6/2015 w dniu 13 lutego 2015 roku i zmieniony zgodnie z raportem bieżącym nr 9/2015 z dnia 20 lutego 2015 roku. Zmiana porządku obrad polegała na dodaniu punktu przewidującego podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz pozbawienia w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i przeznaczeniu ich w ramach subskrypcji prywatnej pracownikom Spółki oraz pracownikom Spółki powiązanej ? IFM Global Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wybranym przez Zarząd Spółki, po uprzednim przedstawieniu listy Radzie Nadzorczej Spółki i uzyskaniu jej akceptacji. Wobec powyższego zmieniony porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta przyjął następującą postać: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014. 8. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 9. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 do wypłaty dla akcjonariuszy oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz pozbawienia w interesie spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i przeznaczeniu ich w ramach subskrypcji prywatnej pracownikom Spółki oraz pracownikom spółki powiązanej ? IFM Global Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wybranym przez Zarząd Spółki, po uprzednim przedstawieniu listy Radzie Nadzorczej Spółki i uzyskaniu jej akceptacji. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 13. Zamknięcie obrad. W raporcie bieżącym nr 13/2015 z dnia 12 marca 2015 roku Emitent przekazał treści wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 11 marca 2015 roku zgodnie z nowym, zamieszczonym powyżej, porządkiem obrad. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kejyk

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Izabela Piecuch-Jawień Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kejyk

Podziel się opinią

Share
d4kejyk
d4kejyk