Trwa ładowanie...
d3nqdf2
espi
15-03-2013 18:03

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od...

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (9/2013)

d3nqdf2
d3nqdf2
TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE ZDARZENIA
1 zawarcie znaczącej umowy TRUE
2 zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy FALSE
- łączna wartość wszystkich umów
waluta
3 zmiana znaczącej umowy FALSE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
4 zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy FALSE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
pozycja danych fundusz jednostka zależna od funduszu podmiot
jest stroną transakcji TRUE FALSE TRUE
nazwa podmiotu VOXEL S.A.
siedziba podmiotu Kraków
SZCZEGÓŁY UMOWY
data zawarcia lub zmiany umowy 2013-03-14
przedmiot umowy Objęcie 388.000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 388.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym VOXEL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 265, 30-663 Kraków, numer KRS: 0000238176, NIP: 679-285-46-42, REGON: 120067787, (dalej: VOXEL S.A.).
istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy Investor Private Equity FIZ na podstawie zawartej umowy objął 388.000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii K w podwyższonym kapitale zakładowym VOXEL S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 388.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), po cenie emisyjnej równej 19,40 zł (słownie: dziewiętnaście złotych 40/100) każda akcja, za łączną kwotę 7.527.200,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych). Wpłata na 388.000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii K zostanie dokonana w termienie do dnia 19 marca 2013 roku.
określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów Strony nie określiły żadnych specyficznych warunków objęcia przez Fundusz akcji w podwyższonym kapitale zakładowym VOXEL S.A.
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych FALSE
- maksymalna wysokość kary umownej (lub)
- podstawa przekroczenia określonego limitu
- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar FALSE
umowa zawiera zastrzeżenie warunku TRUE
- określenie warunku W przypadku, gdy Investor Private Equity FIZ w terminie do dnia 19 marca 2013 roku nie wykona zobowiązania polegającego na pokryciu akcji na okaziciela serii K wkładem pieniężnym o łącznej wartości 7.527.200,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych), umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
- charakter warunku Rozwiązujący
umowa zawiera zastrzeżenie terminu FALSE
- określenie terminu
- charakter terminu
kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Przedmiotem umowy są papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2013-03-15 | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN | | INVESTORS TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-640 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | MOKOTOWSKA | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | 22 378 91 00 | | 22 378 91 01 | | office@investors.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 1080003744 | | 141164519 | | www.investors.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2013-03-15 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu
2013-03-15 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3nqdf2
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3nqdf2