Trwa ładowanie...
d343ize

IPO - Korekta raportu nr 11/2015 - Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki (12/2015) - EBI

IPO - Korekta raportu nr 11/2015 - Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki (12/2015)

Share
d343ize

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 12 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu nr 11/2015 - Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CLEAN TECHNOLOGIES S.A. (wcześniej: IPO S.A., dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w raporcie bieżącym EBI nr 11/2015 dotyczącym informacji o rejestracji w KRS zmian Statutu Spółki z przyczyn technicznych nie został opublikowany załącznik - tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dokonane zmiany Statutu Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje ponownie pełną treść raportu bieżącego o rejestracji w KRS zmian Statutu Spółki. Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że w dniu 8 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji zmian: (i) § 1 ust. 1 i 2, (ii) § 2 ust. 1, (iii) § 7, (iv) § 15, (v) dodaniu § 2 ust. 2, (vi) dodaniu § 10 ust. 8 (vii) uchyleniu § 24 Statutu Spółki. Dotychczasowa treść §1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki (przed zmianą): ?1. Firma Spółki brzmi IPO Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy IPO S.A.? Aktualna treść §1 ust. 1 i 2
Statutu Spółki (po zmianie): ?1. Spółka działa pod firmą: Clean Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Clean Technologies S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).? W § 2 Statutu Spółki zdaniu pierwszemu nadano ust. 1 oraz dodano następujące punkty: ?PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną, PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych, PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, PKD 36.00.Z Pobór,
uzdatnianie i dostarczanie wody, PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych, PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 64.91.Z Leasing finansowy, PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
lub dzierżawionymi, PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozosta- łych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.? W §2 Statutu Spółki dodano ust. 2 o następującej treści: ?2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia.? Dotychczasowa treść §7 Statutu Spółki (przed zmianą): ?1. Każdy członek Zarządu ma prawo do
samodzielnej reprezentacji Spółki. 2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zacią- gnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 100.000,00 zł (stu tysięcy złotych). 3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek Zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez Spółkę.? Aktualna treść §7 Statutu Spółki (po zmianie): ?Do składania oświadczeń w imieniu spółki są upoważnieni: samodzielnie Prezes Zarządu, bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.? W §10 Statutu Spółki dodano ust. 8 o następującej treści: ?8. W przypadku śmierci lub rezygnacji z mandatu przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały dokooptować członka
Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.? Dotychczasowa treść §15 Statutu Spółki (przed zmianą): ?Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.? Aktualna treść §15 Statutu Spółki (po zmianie): ?Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.? Uchylony został §24 Statutu Emitenta o następującej treści: ?Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.? Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki. Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | StatutCleanTechnologiesSA80415tekstjednolity-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d343ize

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Mariusz Chłopek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d343ize

Podziel się opinią

Share
d343ize
d343ize