Trwa ładowanie...
d4bx5h1
espi

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości ...

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną (21/2014)
Share
d4bx5h1
FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną
Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2014-06-24
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-107 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PRÓŻNA 9
(ulica) ( numer)
(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 tfi@ipopema.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.ipopema.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:
FALSE fundusz inwestycyjny
charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi Podmiot kupujący aktywa jest jednostką zależną od Funduszu. Zarządzający Funduszem jest jednocześnie członkiem zarządu komplementariusza podmiotu nabywającego aktywa.
FALSE jednostka zależna od funduszu
podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding S.K.A. ul. Próżna 9, 00-107 WARSZAWA, KRS 0000396702
kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Wartość nabywanych aktywów przekracza 10% wartości aktywów netto funduszu.
INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:
nazwa (firma) podmiotu SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding S.K.A.
podstawowe dane o osobie ul. Próżna 9, 00-107 WARSZAWA, KRS 0000396702
TRUE *podmiot jest podmiotem powiązanym *
opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną Podmiot jest jednostką zależną od Funduszu.
szczegółowy opis warunków umowy Przedmiotem raportu jest zawarcie czterech umów dotyczących weksli wystawionych przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna.
INFORMACJE O ZDARZENIU:
rodzaj zdarzenia* Nabycie aktywów z.n.
data zdarzenia 2014-06-23
sposób Kupno
podstawowa charakterystyka aktywów Łączna wartość nominalna weksli wynosi 18 497 869,45 zł, weksle są oprocentowane 6% w skali roku płatne przy wykupie weksli (odsetki na wekslach będą liczone wg formuły Act\360), weksle będą przedstawione do zaznaczenia wizy nie później niż 28 grudnia 2015 r., zapłata za weksle nastąpi w ciągu 7 dni od okazania.
waluta PLN
cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach 18 497 869,45
wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej 18 497 869,45
źródło finansowania nabycia aktywów rolowanie weksla
*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych
Plik Opis

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-06-24 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu
2014-06-24 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d4bx5h1

Podziel się opinią

Share
d4bx5h1
d4bx5h1