Trwa ładowanie...
dw3xehq
espi

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost...

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (9/2012)
Share
dw3xehq
TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE ZDARZENIA
1 zawarcie znaczącej umowy FALSE
2 zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy TRUE
- łączna wartość wszystkich umów 77 903 126,85
waluta PLN
3 zmiana znaczącej umowy FALSE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
4 zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy FALSE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
pozycja danych fundusz jednostka zależna od funduszu podmiot
jest stroną transakcji TRUE FALSE TRUE
nazwa podmiotu SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna
siedziba podmiotu Warszawa
SZCZEGÓŁY UMOWY
data zawarcia lub zmiany umowy 2012-03-12
przedmiot umowy Przedmiotem znaczącej umowy jest weksel wystawiony przez SPV Support 3 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna
istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy Wartość nominalna weksla wynosi 1 200 000,00 zł, weksel jest oprocentowany 6% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie później niż 30 czerwca 2014 r., zapłata za weksel nastąpi w ciągu 7 dni od okazania.
określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów Umowa nie zawiera specyficznych warunków.
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych FALSE
- maksymalna wysokość kary umownej (lub)
- podstawa przekroczenia określonego limitu
- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar FALSE
umowa zawiera zastrzeżenie warunku FALSE
- określenie warunku
- charakter warunku
umowa zawiera zastrzeżenie terminu FALSE
- określenie terminu
- charakter terminu
kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Zgodnie z par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z późn. zm.), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia.
Fundusz zawarł w okresie 12 miesięcy z SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednostkami od niej zależnymi - SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółką komandytowo-akcyjną, SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowo-akcyjną oraz SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółką komandytowo-akcyjną umowy na łączną kwotę 77 903 126,85 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy: umowa zawarta z SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółką komandytowo-akcyjną dotycząca zakupu weksla, data zawarcia umowy 8 marca 2012 r., wartość nominalna weksla wynosi 1 400 000,00 zł, weksel jest oprocentowany 6% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie później niż 30 czerwca 2014 r., zapłata za weksel nastąpi w ciągu 7 dni od okazania.
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2012
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2012-03-13
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-851 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
WALICÓW 11
(ulica) ( numer)
(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 tfi@ipopema.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
108-001-00-17 142729828 www.ipopema.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
dw3xehq

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2012-03-13 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu
2012-03-13 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dw3xehq

Podziel się opinią

Share
dw3xehq
dw3xehq