Trwa ładowanie...
d3vwayo
espi

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - RB 9/2013 o ...

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - RB 9/2013 o wyznaczeniu daty zgromadzenia inwestorów. (9/2013)
Share
d3vwayo

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | Niniejszym IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych informuje, iż w dniu 27 marca 2013 r. Zarząd IPOPEMA TFI SA, postanowił zwołać Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 18 kwietnia 2013 r. w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2012.Treść Uchwały Zarządu Towarzystwa:Uchwała Nr 3Zarządu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.z dnia 27 marca 2013 rokuw sprawie zwołania Zgromadzenia Inwestorów§ 1Na podstawie art. 6 ust. 3 i 12 statutu IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych (dalej „Fundusz”) Zarząd IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) podejmuje uchwałę o wyznaczeniu daty Zgromadzenia Inwestorów wyżej wymienionego Funduszu na dzień 18 kwietnia 2013 r. z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności.4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania
Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.5. Przyjęcie porządku obrad.6. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2012.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Zgromadzenie Inwestorów rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2012.8. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | |
| | Plik | Opis | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 9 / 2013
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2013-03-27
Nazwa podmiotu: IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Temat raportu: RB 9/2013 o wyznaczeniu daty zgromadzenia inwestorów.
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 21 oie - wyznaczenie daty zgromadzenia inwestorów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu
2013-03-27 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3vwayo

Podziel się opinią

Share
d3vwayo
d3vwayo