Trwa ładowanie...
d37afxx
espi
17-03-2013 18:21

IQ PARTNERS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

IQ PARTNERS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

Share
d37afxx
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 11 490 12 495 2 753 3 018
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 278 5 323 1 265 1 286
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 557) 8 772 (1 092) 2 119
Zysk (strata) netto (4 682) 8 707 (1 122) 2 103
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 920 (1 212) 939 (293)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (5 049) (3 823) (1 210) (923)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 260 5 704 62 1 378
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (869) 669 (208) 162
średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 353 000 22 353 000 22 353 000 22 353 000
Zysk/strata w trakcie okresu (wyrażona w złotych na jedną akcję) -0,1668 0,3808 -0,0400 0,0920
na 31.12.2012 na 31.12.2011 na 31.12.2012 na 31.12.2011
Aktywa trwałe 34 234 31 673 8 374 7 171
Aktywa obrotowe 15 073 20 341 3 687 4 605
Aktywa, razem 49 307 52 014 12 061 11 776
Zobowiązania długoterminowe 459 857 112 194
Zobowiązania krótkoterminowe 12 665 9 727 3 098 2 202
Kapitał własny 36 183 41 430 8 851 9 380
Kapitał podstawowy 22 353 22 353 5 468 5 061
Pasywa, razem 49 307 52 014 12 061 11 776
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł) 1,6187 1,8534 0,3959 0,4196
Wybrane dane finansowe w niniejszym raporcie zostały przeliczone na Euro według następujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla bilansu na dzień bilansowy - według średniego kursu obowiązującego na ostatni dzień bilansowy ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 31.12.2012 - 4,0882, a na dzień 31.12.2011 - 4,4168- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia - według kursu średniego, obliczonego jako arytmetyczna kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym roku; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. - 4,1736, a dla roku 2011 - 4,1401
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport roczny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.pdf Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IQ Partners za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d37afxx

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-17 | | | | | | | |
| | | IQ PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | IQ PARTNERS S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wołoska | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 225670000 | | 225670001 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@iqpartners.pl | | www.iqpartners.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 113-268-28-30 | | 141064373 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | WBS Audyt sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Maciej Hazubski Prezes Zarządu Maciej Hazubski
2013-03-15 Wojciech Przyłęcki Wiceprezes Zarządu Wojciech Przyłęcki

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Dorota Kawka Forum Rachunkowości sp. z o.o. Dorota Kawka
2013-03-15 Grzegorz Klimaszewski Forum Rachunkowości sp, z o.o. Grzegorz Klimaszewski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d37afxx
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d37afxx
d37afxx