Trwa ładowanie...
d2xd9g8
espi

IZOSTAL S.A. - Przydział Akcji serii K (3/2010)

IZOSTAL S.A. - Przydział Akcji serii K (3/2010)
Share
d2xd9g8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przydział Akcji serii K | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Izostal S.A. (Spółka) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 29 grudnia 2010 r. podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału Akcji serii K o wartości nominalnej 2,00 zł i cenie emisyjnej 5,50 zł, oferowanych w ramach Oferty Publicznej.Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:- w ramach Transzy Indywidualnej, w której oferowanych było 1.000.000 (jeden milion) Akcji serii K, liczba prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów wyniosła 645 (sześćset czterdzieści pięć) na łączną liczbę 6.775.486 (sześć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) Akcji, o łącznej wartości 37.265.173 (trzydzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote);- w ramach Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych było 11.000.000 (jedenaście milionów) Akcji serii K, liczba prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów wyniosła 60 (sześćdziesiąt) na łączną liczbę 11.000.000 (jedenaście milionów) Akcji, o łącznej wartości
60.500.000 (sześćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) złotych;Stopa redukcji w Transzy Indywidualnej wyniosła 85,24 %, zaś w Transzy Instytucjonalnej 0,00% (Akcje serii K zostały przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami).Zarząd Spółki informuje, że Oferta Publiczna doszła do skutku, a w jej wyniku przydzielonych zostało inwestorom łącznie 12.000.000 Akcji serii K, tj. wszystkie Akcje Oferowane w ramach Oferty Publicznej.Szczegółowy raport spełniający wymogi §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie opublikowany w terminie późniejszym, jednak nie później niż w terminie do dwóch tygodni od daty zamknięcia subskrypcji.Terminy pisane wielką literą, nie zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOSTAL S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120 Zawadzkie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Polna 3
(ulica) (numer)
(77) 405 65 00 (77) 405 65 01
(telefon) (fax)
info@izostal.com.pl www.izostal.com.pl
(e-mail) (www)
756-00-10-641 530884678
(NIP) (REGON)
d2xd9g8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Władysław Mrzygłód Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
2010-12-30 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xd9g8

Podziel się opinią

Share
d2xd9g8
d2xd9g8