Trwa ładowanie...
d210nbb
d210nbb
espi

IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (9/2015)

IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (9/2015)
Share
d210nbb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 26 marca 2015 roku zawarł kolejną umowę z firmą Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, w wyniku której łączna wartość umów zawartych przez Izostal S.A. z firmą Stalprofil S.A. oraz z podmiotami zależnymi od Stalprofil S.A. liczona od dnia 24 października 2014 roku (raport bieżący nr 26/2014) przekroczyła 10% kapitałów własnych Izostal S.A. i wyniosła 16.648 tys. PLN (netto). W omawianym okresie umową o największej wartości jest zawarta w dniu 26 marca 2015 roku transakcja zakupu przez Izostal S.A. (Zamawiający) od Stalprofil S.A. (Sprzedający) taśm gorącowalcowanych w kręgach, o wartości całkowitej 1.857 tys. EUR (netto), co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień podpisania umowy stanowi 7.592 tys. PLN (netto). Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Sprzedającego do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Zawarta umowa nie przewiduje kar umownych, a warunki transakcji nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Zawarte w wyżej wymienionym okresie transakcje z firmą Stalprofil S.A. i jednostkami od niej zależnymi spełniają kryterium znaczącej umowy, ponieważ łączna ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOSTAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120 Zawadzkie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Polna 3
(ulica) (numer)
(77) 405 65 00 (77) 405 65 01
(telefon) (fax)
info@izostal.com.pl www.izostal.com.pl
(e-mail) (www)
756-00-10-641 530884678
(NIP) (REGON)
d210nbb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2015-03-26 Marek Matheja Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d210nbb

Podziel się opinią

Share
d210nbb
d210nbb