Trwa ładowanie...
davj8us
espi

IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (41/2012)

IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (41/2012)
Share
davj8us

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Izostal S.A. informuje, że w dniu 8 sierpnia 2012 roku Spółka (Kupujący) zawarła transakcję zakupu rur stalowych od firmy ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. z siedzibą w Ostrawie - Czechy (Sprzedający). W wyniku transakcji łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z grupą kapitałową ArcelorMittal od dnia 6 czerwca 2012 roku (raport bieżący nr 32/2012) przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki i wyniosła 27.295.512,51 PLN (netto). W omawianym okresie umową o największej wartości była w/w transakcja zakupu rur stalowych zawarta z firmą ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. w dniu 8 sierpnia 2012 roku, o wartości całkowitej 3.561.075,00 EUR, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień podpisania umowy stanowi 14.409.889,99 PLN (netto). Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Sprzedającego do dnia 14 grudnia 2012 roku. Zawarta umowa nie przewiduje kar umownych, a warunki transakcji nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Zawarte w wyżej
wymienionym okresie transakcje z firmą ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. i jednostkami grupy kapitałowej ArcelorMittal spełniają kryterium znaczącej umowy ponieważ łączna ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOSTAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120 Zawadzkie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Polna 3
(ulica) (numer)
(77) 405 65 00 (77) 405 65 01
(telefon) (fax)
info@izostal.com.pl www.izostal.com.pl
(e-mail) (www)
756-00-10-641 530884678
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu
2012-08-08 Michał Pietrek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

davj8us

Podziel się opinią

Share
davj8us
davj8us