Trwa ładowanie...
d2wezty

JSW S.A. - Raport roczny R 2013

JSW S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d2wezty
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Dane dotyczące sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 9 155 850,87 8 737 107,66 2 174 269,98 2 093 422,38
Zysk operacyjny 96 240,09 1 281 869,34 22 854,45 307 137,56
Zysk przed opodatkowaniem 15 692,58 1 271 022,42 3 726,57 304 538,63
Zysk netto 8 123,24 995 946,83 1 929,05 238 630,16
Całkowite dochody razem 12 641,09 809 947,08 3 001,92 194 064,38
Ilość akcji (w szt.) 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596
Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 0,07 8,44 0,02 2,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 204 072,84 1 885 258,64 285 935,13 451 710,43
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (474 892,55) (2 351 271,53) (112 774,29) (563 367,72)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (310 439,28) (647 236,78) (73 721,04) (155 078,78)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 418 741,01 (1 113 249,67) 99 439,80 (266 736,07)
Stan na: 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa trwałe 9 333 522,67 8 735 348,68 2 250 560,06 2 136 722,44
Aktywa obrotowe 3 184 851,24 3 677 710,87 767 952,17 899 591,72
Aktywa razem 12 518 373,91 12 413 059,55 3 018 512,23 3 036 314,16
Kapitał podstawowy 1 251 878,40 1 251 878,40 301 861,11 306 217,50
Kapitał własny razem 7 491 457,06 7 774 693,19 1 806 389,14 1 901 739,93
Zobowiązania długoterminowe 2 511 331,31 2 543 492,46 605 548,64 622 154,61
Zobowiązania krótkoterminowe 2 515 585,54 2 094 873,90 606 574,45 512 419,62
Zobowiązania razem 5 026 916,85 4 638 366,36 1 212 123,08 1 134 574,23
Powyższe dane finansowe za lata 2013 i 2012 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2013 r. - 4,1472 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2012 r. - 4,0882 PLN/EUR)- Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2013 - 4,2110 PLN/EUR (roku 2012 - 4,1736 PLN/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
JednostkowyraportrocznyJSWza 2013 rok.pdf Jednostkowy raport roczny JSW S.A. za 2013 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2wezty

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-13 | | | | | | | |
| | | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | JSW S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 44-330 | | Jastrzębie-Zdrój | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 32 756 41 13 | | 32 756 26 71 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | relacje@jsw.pl | | www.jsw.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 633-000-51-10 | | 271747631 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Jarosław Zagórowski Prezes Zarządu
2014-03-13 Jerzy Borecki Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych
2014-03-13 Grzegorz Czornik Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu
2014-03-13 Robert Kozłowski Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2014-03-13 Artur Wojtków Z-ca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Dariusz Bernacki Główny Księgowy / Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2wezty

Podziel się opinią

Share
d2wezty
d2wezty