Trwa ładowanie...
d3ybqsx
espi

JUPITER NFI SA - Otrzymanie zawiadomienia na podst. art. 69 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej ? ...

JUPITER NFI SA - Otrzymanie zawiadomienia na podst. art. 69 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej ? (27/2011)
Share
d3ybqsx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JUPITER NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia na podst. art. 69 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej ? | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 11 lipca 2011 roku otrzymał, na podstawie art. 69 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od Forum XIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. następującej treści: "informujemy, iż dnia 7 lipca 2011 r. FORUM XIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: "Fundusz") otrzymał zawiadomienia o transakcji dokonanej przez jedną ze spółek zależnych Funduszu. W ramach przedmiotowej transakcji, w dniu 4 lipca 2011 r. na podstawie umowy sprzedaży akcji, zawartej poza rynkiem regulowanym, spółka Forum XIII Delta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Forum XIII Gamma Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), nabyła 40.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki
Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Jupiter NFI S.A."), stanowiących 0,076% udziału w kapitale zakładowym spółki Jupiter NFI S.A. oraz 0,076% głosów na walnym zgromadzeniu Jupiter NFI S.A. Powyższa transakcja związana jest ze zmianą zamiaru Spółki, o którym informowała Fundusz zawiadomieniem otrzymanym dnia 28 czerwca 2011 roku. Przed pośrednim nabyciem przedmiotowych akcji spółki Jupiter NFI S.A. Fundusz, jako podmiot dominujący Spółki posiadał 8.064.504 akcji zwykłych na okaziciela spółki Jupiter NFI S.A. stanowiących 15,47% w kapitale zakładowym spółki i uprawniających do wykonywania 8.064.504 głosów, stanowiących 15,47% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Jupiter NFI S.A. Aktualnie, w związku z nabyciem przez Spółkę powyższych akcji spółki Jupiter NFI S.A., Fundusz posiada pośrednio łącznie 8.104.504 akcji zwykłych na okaziciela spółki Jupiter NFI S.A., co stanowi 15,54% w kapitale zakładowym spółki i uprawnia do wykonywania
8.104.504 głosów, stanowiących 15,54% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Jupiter NFI S.A. Jednocześnie informujemy, że - zgodnie z informacjami posiadanymi przez Fundusz - Spółka nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów spółki na walnym zgromadzeniu spółki Jupiter NFI S.A. w okresie 12 miesięcy od daty złożenia niniejszego zawiadomienia. Jednocześnie informujemy, że Fundusz posiada 100% udziału w kapitale zakładowy komplementariusza Spółki, tj. spółki Forum XIII Delta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.". Raport sporządzono na podstawie art. 70 pkt. (1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
JUPITER NFI SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-011 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrocławska 53
(ulica) (numer)
012 632 13 50 012 637 71 80
(telefon) (fax)
jupiter@jupiter-nfi.pl www.jupiter-nfi.pl
(e-mail) (www)
5251347554 011124742
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Dariusz Leśniak Prezes Zarządu
2011-07-12 Artur Rawski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ybqsx

Podziel się opinią

Share
d3ybqsx
d3ybqsx