Trwa ładowanie...
d44tgk2

K2 INTERNET S.A. - Raport roczny R 2014

K2 INTERNET S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d44tgk2
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 15 899 18 147 3 795 4 309
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 201 -2 138 48 -508
EBITDA 2 401 842 573 200
Zysk (strata) brutto -59 -2 196 -14 -521
Zysk (strata) netto -46 -1 869 -11 -444
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -320 5 244 -76 1 245
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -335 -4680 -80 -1 111
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 554 -677 132 -161
Przepływy pieniężne netto razem -101 -113 -24 -27
Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
Zysk na akcję (PLN / EUR) -0,02 -0,75 0,00 -0,18
POZYCJE BILANSOWE 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa razem 55 279 56 430 12 969 13 607
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 341 18 446 4 068 4 448
Zobowiązania długoterminowe 11 271 7 233 2 644 1 744
Zobowiązania krótkoterminowe 6 070 11 213 1 424 2 704
Kapitał własny 37 938 37 984 8 901 9 159
Kapitał podstawowy 2 485 2 485 583 599
Pozycje bilansowe prezentowane są odpowiednio na dzień 31.12.2014 r. i 31.12.2013 r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SFK2ISA2014.pdf Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.
SZzDK2ISA2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2014 r.
OswiadczenieZarzaduK2ISA-jednostkowe_2014.pdf Oświadczenie Zarządu K2 Internet S.A.
Oswiadczeniedot.stosowaniazasadladukorp_K2ISA.pdf Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 r.
OpiniairaportK2ISA2014.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d44tgk2

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | K2 INTERNET S.A. | | media | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 448 70 00 | | +48 22 448 71 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje@k2.pl | | www.k2.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 951-19-83-801 | | 016378720 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Tomasz Tomczyk Prezes Zarządu Tomasz Tomczyk
2015-03-23 Rafał Ciszewski Wiceprezes Zarządu Rafał Ciszewski
2015-03-23 Łukasz Lewandowski Wiceprezes Zarządu Łukasz Lewandowski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Mariusz Tomczak Dyrektor Finansowy Mariusz Tomczak

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d44tgk2

Podziel się opinią

Share
d44tgk2
d44tgk2