Trwa ładowanie...
d2z8os1
espi

K2 INTERNET S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2012

K2 INTERNET S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2012
Share
d2z8os1
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2012-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 14 517 15 148 3 477 3 812
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 35 1 581 8 398
EBITDA 505 1 933 121 486
Zysk (strata) brutto 96 1 619 23 407
Zysk (strata) netto 26 1 187 6 299
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -204 -146 -49 -37
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 087 -417 -500 -105
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 943 -126 465 -32
Przepływy pieniężne netto razem -348 -690 -83 -174
Średnioważona liczba akcji 2 026 000 2 026 000 2 026 000 2 026 000
Zysk/strata przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 137 1 127 33 281
Zysk/strata na akcję (PLN/EUR) 0,07 0,56 0,02 0,14
POZYCJE BILANSOWE 31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011
Aktywa razem 34 427 36 914 8 273 8 358
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 426 16 939 3 466 3 835
Zobowiązania długoterminowe 1 985 1 679 477 380
Zobowiązania krótkoterminowe 12 441 15 260 2 989 3 455
Kapitał własny 20 001 19 975 4 806 4 523
Kapitał podstawowy 2 026 2 026 487 459
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki K2 Internet S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 8 431 8 135 2 019 2 047
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 642 942 154 237
EBITDA 986 1 252 236 315
Zysk (strata) brutto 712 1 005 171 253
Zysk (strata) netto 534 693 128 174
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -248 -918 -59 -231
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 576 -207 -377 -52
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 775 -126 425 -32
Przepływy pieniężne netto razem -49 -1 251 -12 -315
Średnioważona liczba akcji 2 026 000 2 026 000 2 026 000 2 026 000
Zysk/strata na akcję (PLN/EUR) 0,26 0,34 0,06 0,08
POZYCJE BILANSOWE 31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011
Aktywa razem 27 340 27 536 6 570 6 234
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 776 9 506 2 109 2 152
Zobowiązania długoterminowe 1206 932 290 211
Zobowiązania krótkoterminowe 7 570 8 574 1 819 1 941
Kapitał własny 18 564 18 030 4 461 4 082
Kapitał podstawowy 2026 2026 487 459
Pozycje bilansowe prezentowane są odpowiednio na dzień 31.03.2012 r. i 31.12.2011 r.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2012
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-05-14
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
K2 INTERNET S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-145 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Solidarności 74A
(ulica) (numer)
+48 22 448 70 00 +48 22 448 71 01
(telefon) (fax)
biuro@k2.pl www.k2.pl
(e-mail) (www)
951 19 83 801 016378720
(NIP) (REGON)
d2z8os1

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
SFskonsolidowane1kw2012.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2012 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-14 Janusz Żebrowski Prezes Zarządu Janusz Żebrowski
2012-05-14 Tomasz Tomczyk Wiceprezes Zarządu Tomasz Tomczyk

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2z8os1

Podziel się opinią

Share
d2z8os1
d2z8os1