Trwa ładowanie...
d2hhmza

K2 INTERNET S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

K2 INTERNET S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d2hhmza
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 59 606 54 843 14 155 13 140
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) -1 194 -2 745 -284 -658
EBITDA 3 054 -102 725 -24
Zysk (strata) brutto -1 680 -339 -399 -81
Zysk (strata) netto -1 169 172 -278 41
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 183 -3 265 993 -782
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 108 -3 603 -738 -863
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 6 991 -7 1 675
Przepływy pieniężne netto razem 1 045 123 248 29
Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 199 078 2 485 032 2 199 078
Zysk na akcję (PLN / EUR) -0,47 0,08 -0,11 0,02
POZYCJE BILANSOWE 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa razem 47 831 49 461 11 533 12 098
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 991 24 452 5 785 5 981
Zobowiązania długoterminowe 3 819 4 197 921 1 027
Zobowiązania krótkoterminowe 20 172 20 255 4 864 4 955
Kapitał własny 23 840 25 009 5 748 6 117
Kapitał podstawowy 2 485 2 485 599 608
Pozycje bilansowe prezentowane są odpowiednio na dzień 31.12.2013 r. i 31.12.2012 r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SFGKK22013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
SZzDGKK22013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r.
Oswiadczeniezarzaduskonsolidowane.pdf Oświadczenie Zarządu K2 Internet S.A.
OpiniairaportGKK22013.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2hhmza

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | K2 INTERNET S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 448 70 00 | | +48 22 448 71 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | relacje@k2.pl | | www.k2.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 951-19-83-801 | | 016378720 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Tomasz Tomczyk Prezes Zarządu Tomasz Tomczyk
2014-03-21 Rafał Ciszewski Wiceprezes Zarządu Rafał Ciszewski
2014-03-21 Łukasz Lewandowski Wiceprezes Zarządu Łukasz Lewandowski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Mariusz Tomczak Dyrektor Finansowy Mariusz Tomczak

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2hhmza

Podziel się opinią

Share
d2hhmza
d2hhmza