Trwa ładowanie...
d2vnplb
d2vnplb
espi

KANIA - Zmiana na wniosek akcjonariusza porządku obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 2 czerwca 2...

KANIA - Zmiana na wniosek akcjonariusza porządku obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 2 czerwca 2014 r. (18/2014)
Share
d2vnplb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KANIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana na wniosek akcjonariusza porządku obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 2 czerwca 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie informuje, iż w dniu 6 maja 2014 roku wpłynęło do spółki żądanie Desariba Consulting Ltd. z siedzibą na Cyprze, Akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, sformułowane na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., dotyczące rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 czerwca 2014 roku o następujące kwestie: 1) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. Akcjonariusz przedstawił następujące projekty uchwał oraz ich uzasadnienie: Ad 1) Uchwała nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie: odwołania Członka(-ów) Rady Nadzorczej Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. ze składu Rady Nadzorczej odwołuje ????????? . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ? Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania Członka(-ów) Rady Nadzorczej Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej ????????? . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE ŻĄDANIA W ocenie akcjonariusza, w związku ze stale rosnącym znaczeniem Spółki na rynku, celowym jest przeprowadzenie dyskusji na temat składu, znaczenia i realizowanych funkcji przez Radę Nadzorczą, co może wiązać się z podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwał dotyczących zmian osobowych w Radzie Nadzorczej. Ad 2) Uchwała nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie: określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. postanawia ustalić następujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - ???. zł (słownie: ??????. złotych),
miesięcznie, brutto. b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - ???. zł (słownie: ??????. złotych), miesięcznie, brutto. c) Sekretarz Rady Nadzorczej - ???. zł (słownie: ??????. złotych), miesięcznie, brutto. d) Członek Rady Nadzorczej nie będący Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym lub Sekretarzem RN - ???. zł (słownie: ??????. złotych), miesięcznie, brutto. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem począwszy od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2014 r. UZASADNIENIE ŻĄDANIA W ocenie akcjonariusza w toku dyskusji nad ewentualnymi zmianami w składzie Rady Nadzorczej, jej znaczeniu i funkcji, może również pojawić się kwestia zmian w zasadach wynagradzania jej członków ? co będzie wymagało podjęcia stosownej uchwały. Czyniąc w pełni zadość żądaniu akcjonariusza, Zarząd Spółki niniejszym przedstawia nowy porządek obrad (w którym dodano punkty 13 i 14 w proponowanym przez akcjonariusza brzmieniu, a dotychczasowy punkt 13 otrzymał numer 15): 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów
Mięsnych Henryk Kania S.A. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd: a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, 7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, c. wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013, w tym z dokonanej oceny swojej pracy. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku 2013, b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,
c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, d. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013, e. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013, 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (wykreślenie artykułów 7a i 7b), 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana artykułu 6 ? przedmiot działalności), 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KANIA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-200 Pszczyna
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Korczaka 5
(ulica) (numer)
+48 32 210 32 47 +48 32 210 48 34
(telefon) (fax)
biuro@zmkania www.zmkania.pl
(e-mail) (www)
7440003325 510258637
(NIP) (REGON)
d2vnplb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Grzegorz Minczanowski Prezes Zarządu
2014-05-06 Ewa Łuczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vnplb

Podziel się opinią

Share
d2vnplb
d2vnplb