Trwa ładowanie...
dp2pecl

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (9/2 ...

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (9/2015)

Share
dp2pecl
TREŚĆ RAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2015-04-30
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2015-04-30
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie
lp. nazwa podmiotu miejscowość adres
Dom Maklerski mBanku S.A. - -
Jednocześnie informuję, iż uczestnicy funduszu zgodnie z art. 32 ust. 4 statutu, nie później niż na 10 /dziesięć/ dni roboczych przed Dniem Wykupu, tj. najpóźniej 16 kwietnia 2015 roku, mogą składać żądanie wykupienia Certyfikatów. Żądanie wykupienia składane jest w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych Uczestnika, na którym zdeponowane są Certyfikaty Inwestycyjne Uczestnika, u Sponsora Emisji w przypadku, gdy Uczestnik nie zdeponował Certyfikatów na rachunku papierów wartościowych i posiada certyfikaty zapisane w rejestrze Sponsora Emisji lub w podmiocie prowadzącym rachunek zbiorczy, na którym zdeponowane są Certyfikaty Inwestycyjne Uczestnika. Żądanie wykupienia Certyfikatów jest nieodwołalne. Żądanie wykupienia Certyfikatów złożone po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za żądanie wykupienia zgłoszone na kolejny Dzień Wykupu.

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2015-02-19 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ | | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 00-805 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | CHMIELNA | | 85/87 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (22) 581-23-32 | | (22) 581-23-33 | | biuro@kbctfi.pl | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | | | | | www.kbctfi.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

dp2pecl

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2015-02-19 Ewa Kanafa Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

dp2pecl

Podziel się opinią

Share
dp2pecl
dp2pecl