Trwa ładowanie...
d2wezty

KERDOS GROUP - Zawarcie znaczącej umowy (14/2015)

KERDOS GROUP - Zawarcie znaczącej umowy (14/2015)

Share
d2wezty

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd ?Kerdos Group? S.A. (dalej Spółka)
niniejszym informuje, że dnia 25 lutego 2015 roku Spółka zawarła z BB Royal Holding S.A. z siedzibą w Luxemburgu (dalej BBRH) umowę sprzedaży udziałów (dalej Umowa). Na mocy Umowy Spółka nabyła od BBRH 31 913 (trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzynaście) udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej od Spółki tj. Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 0000435340) (dalej Dayli) o łącznej wartości nominalnej 1 595 650,00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złotych, stanowiących 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego Dayli (dalej Udziały). Cena za Udziały wyniosła 1
050 000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) EURO i płatna będzie w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od dnia zawarcia Umowy (dalej Cena). Tytuł prawny do Udziałów przejdzie na Spółkę w dacie zapłaty Ceny. Na mocy Umowy postanowiono również, że w razie zwłoki Spółki w zapłacie Ceny, która przekracza 14 (czternaście) dni, BBRH uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów. Po zrealizowaniu przedmiotowej transakcji Spółka jest jedynym wspólnikiem Dayli uprawnionym do 100 (sto) % udziałów w kapitale zakładowym Dayli. Umowa została uznana za umowę o znaczącej wartości, gdyż w okresie ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy Spółka oraz BBRH zawarły umowy, których łączna wartość wynosi 34.703.013 (trzydzieści cztery miliony siedemset trzy tysiące trzynaście) złotych i przekracza 10 (dziesięć) % wartości kapitałów własnych Spółki,
przy czym umowa o największej wartości została opisana w raporcie bieżącym nr 48/2014. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wezty

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00 - 113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kerdosgroup.com | | www.kerdosgroup.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2015-02-26 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wezty

Podziel się opinią

Share
d2wezty
d2wezty