Trwa ładowanie...
d3iuaxi
d3iuaxi
espi

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Dywidenda za rok 2012 (19/2013)

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Dywidenda za rok 2012 (19/2013)
Share
d3iuaxi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2013
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Dywidenda za rok 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 19 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., w wyniku podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 1 960 000 000,00 zł, co stanowi 9,8 zł na jedną akcję. Walne Zgromadzenie ustaliło: - dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 12 lipca 2013 r., - terminy wypłaty dywidendy: I rata na dzień 14 sierpnia 2013 r. kwoty 4,9 zł na akcję II rata na dzień 14 listopada 2013 r. kwoty 4,9 zł na akcję. Dywidendą objęte są wszystkie akcje KGHM Polska Miedź S.A. t.j. 200 000 000 sztuk. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Dividend for 2012The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. hereby announces that on 19 June 2013, the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A., as a result of the appropriation of Company profit for financial year 2012, allocated PLN 1 960 000 000.00 as a shareholders dividend, representing PLN 9.8 per share. The General Meeting set the following dates: - right to dividend date: 12 July 2013, - dividend payment dates:1st instalment of 4.9 PLN/share: 14 August 20132nd instalment of 4.9 PLN/share: 14 November 2013. All of the shares of KGHM Polska Miedź S.A., i.e. 200 000 000, are covered by the dividend. Legal basis: § 38 sec. 2 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws from 2009 No. 33, item 259 with subsequent amendments)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SA Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-301 Lubin
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 48
(ulica) (numer)
076 7478200 076 7478500
(telefon) (fax)
ir@kghm.pl www.kghm.pl
(e-mail) (www)
6920000013 390021764
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Herbert Wirth Prezes Zarządu
2013-06-19 Adam Sawicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3iuaxi

Podziel się opinią

Share
d3iuaxi
d3iuaxi