Trwa ładowanie...
d2rrli6

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Wykonanie opcji zakupu dodatkowych 29% udziałów w spółce KGHM Ajax Mining ...

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Wykonanie opcji zakupu dodatkowych 29% udziałów w spółce KGHM Ajax Mining Inc. (17/2012)

Share
d2rrli6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykonanie opcji zakupu dodatkowych 29% udziałów w spółce KGHM Ajax Mining Inc. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ("KGHM") informuje, że dnia 2 kwietnia 2012 r. KGHM wykonała prawo opcji nabycia 29% udziałów w spółce KGHM Ajax Mining Inc. z siedzibą w Vancouver ("Ajax") od Abacus Mining & Exploration Corporation ("Abacus"), na podstawie umowy wspólników joint venture z dnia 12 października 2010 r. i zwiększyła udział w spółce Ajax z 51% do 80%. Udziały zostały nabyte za kwotę 29 907 880,85 USD ( o równowartości 92 765 274,03 PLN, wg kursu średniego NBP dla USD/PLN z dnia 2 kwietnia 2012 r.). Ajax, w której udziały posiada KGHM i Abacus, będzie realizowała projekt górniczy eksploatacji rud miedzi i złota ze złoża Afton ? Ajax w Kanadzie. Decyzja Zarządu KGHM o wykonaniu prawa opcji została podjęta po analizie otrzymanego w grudniu 2011 r. Bankowego Studium Wykonalności projektu Afton ? Ajax . Dokument ten określa szczegółowe warunki techniczno-ekonomiczne związane z budową i funkcjonowaniem przyszłej kopalni miedzi i złota w rejonie miasta Kamloops, w prowincji Kolumbia Brytyjska w
Kanadzie. Zgodnie z umową wspólników joint venture, w momencie wykonania przez KGHM prawa opcji na objęcie dodatkowych 29% udziałów w spółce, powstało zobowiązanie KGHM do zorganizowania finansowania wydatków inwestycyjnych projektu. Bankowe Studium Wykonalności zostało przygotowane zgodnie z kanadyjskim standardem NI 43-101, przez konsorcjum niezależnych konsultantów pod przewodnictwem Tetra Tech WEI (Wardrop). Zasoby geologiczne projektu (mineral resources w kategoriach Measured & Indicated) wynoszą 512 milionów ton rudy o zawartości 0,31% miedzi i 0,19 g/t złota. Zasoby metali w złożu (mineral reserves w kategoriach Proven & Probable) obliczono na 1,34 mln t miedzi i 2,75 mln uncji złota. Średnia produkcja roczna miedzi i złota w koncentracie wyniesie odpowiednio 50 000 t Cu i 100 000 oz złota. Okres eksploatacji (czas życia kopalni) obliczono na 23 lata. W wariancie bazowym inwestycja zwraca się po ok. 8 latach a przy aktualnych cenach metali okres ten wynosi poniżej 3 lat. Nakłady inwestycyjne na
realizację projektu szacowane są na poziomie 795 mln USD (o równowartości 2 466 mln PLN, wg kursu średniego NBP dla USD/PLN z 2 kwietnia 2012 r.). Koszty produkcji jednej tony miedzi obliczono w przedziale 1740 USD ? 2800 USD. Budowa kopalni potrwa 2 lata. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania oraz czas potrzebny na dalsze procesy uzgodnień i uzyskanie zgód administracyjnych, termin oddania kopalni do eksploatacji określono na rok 2015. Patrz także raporty bieżące: 15/2010, 28/2010, 29/2010, 45/2011. Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Exercise of option to purchase a further 29% of the shares of KGHM Ajax Mining Inc.The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. ("KGHM") announces that on 2 April 2012 KGHM exercised the option to purchase 29% of the shares of KGHM Ajax Mining Inc. with its registered head office in Vancouver ("Ajax") from Abacus Mining & Exploration Corporation ("Abacus"), based on the Joint Venture Shareholders Agreement dated 12 October 2010, and increased its share of Ajax from 51% to 80%. The shares were purchased for the amount of USD 29 907 880.85 (the equivalent of PLN 92 765 274.03, according to the average rate of the National Bank of Poland for USD/PLN of 2 April 2012).Ajax, whose shares are held by KGHM and Abacus, will advance the Afton?Ajax copper/gold project located in Canada. The decision of the Management Board of KGHM to exercise this option was taken following analysis of the Bankable Feasibility Study for the Afton?Ajax project, received in December 2011. This document describes the specific
technical and economic conditions related to the construction and operation of the future copper and gold mine located in the vicinity of the town of Kamloops, in British Columbia, Canada. Under the Joint Venture Shareholders Agreement, when KGHM exercised its option to purchase an additional 29% of the company's shares, the commitment arose by KGHM to arrange financing for the project.The Bankable Feasibility Study was prepared in accordance with Canadian standard NI 43-101 by a consortium of independent consultants under the direction of Tetra Tech WEI (Wardrop). Measured & Indicated mineral resources amount to 512 million tonnes of ore containing 0.31% copper and 0.19 g/t of gold. Proven & Probable mineral reserves were calculated at 1.34 million tonnes of copper and 2.75 million ounces of gold. Average annual production of copper and gold in concentrate amounts respectively to 50 000 tonnes of copper and 100 000 ounces of gold. Mine life was calculated at 23 years. Under the base scenario, the investment
payback period is approx. 8 years, while at current metals prices this period is less than 3 years. Capital expenditure is estimated at USD 795 million (the equivalent of PLN 2 466 million, according to the average USD/PLN exchange rate of the National Bank of Poland of 2 April 2012). The cost of producing one tonne of copper was calculated in the range of USD 1740 ? USD 2800. Mine construction will last two years. Considering the progress to date and the time needed to obtain further permits and administrative approval, the start-up date for the mine has been set at 2015. See also current reports nos. 15/2010, 28/2010, 29/2010 and 45/2011. Legal basis: art. 56 sec. 5 of the Act dated 29 July 2005 on public offerings and conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies (Journal of Laws from 2005 No. 184, item 1539 with subsequent amendments) | |

d2rrli6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | Surowcowy (sur) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-301 | | Lubin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 7478200 | | 076 7478500 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@bz.kghm.pl | | www.kghm.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6920000013 | | 390021764 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Maciej Tybura I Wiceprezes Zarządu
2012-04-02 Wojciech Kędzia Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rrli6

Podziel się opinią

Share
d2rrli6
d2rrli6