Trwa ładowanie...
d3crzy9

Kino Polska TV S.A. - Raport roczny R 2014

Kino Polska TV S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d3crzy9

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2014 | 2013 Przekształcone () | 2014 | 2013 Przekształcone () | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 99 118 | 95 179 | 23 660 | 22 720 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 16 835 | 19 401 | 4 018 | 4 631 | |
| | Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (brutto) | 16 004 | 19 337 | 3 820 | 4 616 | |
| | Zysk / (strata) netto | 14 201 | 18 315 | 3 390 | 4 372 | |
| | Średnioważona liczba akcji własnych (liczba, nie w tysiącach) | 19 821 404 | 14 396 746,47 | 19 821 404 | 14 396 746,47 | |
| | Akcje własne (liczba, nie w tysiącach) | - | - | - | - | |
| | Zysk na akcję (nie w tysiącach) | 0,72 | 1,27 | 0,17 | 0,30 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 30 660 | 29 793 | 7 319 | 7 112 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (10 689) | (11 842) | (2 552) | (2 827) | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (11 327) | (15 193) | (2 704) | (3 627) | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 17 834 | 9 195 | 4 257 | 2 195 | |
| | | Stan na 31 grudnia 2014 r. | " Stan na 31 grudnia 2013 r. Przekształcone () | Stan na 31 grudnia 2014 r. | " Stan na 31 grudnia 2013 r. Przekształcone () | |
| | Aktywa trwałe | 181 031 | 192 201 | 42 473 | 45 093 | |
| | Aktywa obrotowe | 50 002 | 48 387 | 11 731 | 11 352 | |
| | Aktywa razem | 231 033 | 240 589 | 54 204 | 56 446 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 23 831 | 34 839 | 5 591 | 8 174 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 22 523 | 29 052 | 5 284 | 6 816 | |
| | Kapitał własny | 184 678 | 176 697 | 43 328 | 41 456 | |
| | Kapitał zakładowy | 1 982 | 1 382 | 465 | 324 | |
| | | | | | | |
| | Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. prezentuje połączone dane finansowe spółek Kino Polska TV S.A. oraz jej spółki zależnej Kino Polska Program TV Sp. z o.o., których połączenie zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 23 grudnia 2014 r. Do rozliczenia połączenia Spółka zastosowała metodę wartości historycznych, zgodnie z którą zsumowano wartości pozycji pochodzących ze sprawozdań z sytuacji finansowej, a także przychodów i kosztów oraz zysków i strat łączących się podmiotów od dnia kiedy podmioty te znalazły się pod wspólną kontrolą grupy kapitałowej, do której należy Spółka (czyli od października 2012 r.). Spółka dokonała przekształcenia danych porównawczych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. Powyższe dane finansowe za rok 2014 i 2013 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: • pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 31 grudnia
2014 r. – 4,262300 PLN/EUR; • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu średniego, liczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. określonych przez Narodowy Bank Polski – 4,189300 PLN/EUR. (*) Spółka dokonała przekształcenia danych porównawczych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. w wyniku ujęcia korekty błędu, zmian prezentacji oraz rozliczenia połączenia za spółką zależną. Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian opisano szczegółowo w nocie 4 do sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2014 r. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport roczny Kino Polska TV S.A._rok 2014.pdf Jednostkowy raport roczny Kino Polska TV S.A. za rok 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3crzy9

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kino Polska TV Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kino Polska TV S.A. | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-595 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 61 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 356 74 00 | | +48 (22) 356 74 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kinopolska.pl | | www.kinopolska.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5213248560 | | 015514227 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2015-03-23 Berk Uziyel Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Jolanta Orłowska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3crzy9

Podziel się opinią

Share
d3crzy9
d3crzy9