Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8
espi

Kino Polska TV S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. (7/2014)

Kino Polska TV S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. (7/2014)
Share
d4c5el8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kino Polska TV S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 24 lutego 2014 roku otrzymał od Ipopema Towarzystwo Fundusz Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit a) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawierające poniższe informacje: "Informacja przesyłana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit a) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Towarzystwo"), ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust 2 pkt 1) lit a) w zw. z art. art. 69a ust. 1
pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, ze zm., dalej "Ustawa"), informuje, że w dnia 19 lutego 2014 r. Towarzystwo otrzymało informację o zarejestrowaniu w dniu 3 lutego 2014 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w wyniku czego udział zarządzanego przez Towarzystwo TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz"), bezpośredni oraz pośredni łącznie, poprzez podmiot zależny TTL 1 Sp. z o.o. zmienił się o ponad 2 % ogólnej liczby głosów w Spółce a także spadł poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Przed zarejestrowaniem, w/w emisji akcji Spółki, TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, bezpośrednio oraz pośrednio,
poprzez podmiot zależny TTL 1 Sp. z o.o. posiadał 1 702 462 akcji Spółki, stanowiących 12,32% kapitału zakładowego Spółki i dających 1 702 462 głosów, stanowiących 12,32% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu ww. transakcji, TOTAL FIZ, bezpośrednio oraz pośrednio, poprzez podmiot zależny TTL 1 Sp. z o.o. posiada 1 702 462 akcji Spółki, co stanowi 8,59% kapitału zakładowego Spółki i daje 1 702 462 głosów, stanowiących 8,59% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Kino Polska TV Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Kino Polska TV S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-595 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 61
(ulica) (numer)
+48 (22) 356 74 00 +48 (22) 356 74 01
(telefon) (fax)
sekretariat@kinopolska.pl www.kinopolska.pl
(e-mail) (www)
5213248560 015514227
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Piotr Reisch Prezes Zarządu
2014-02-24 Bogusław Kisielewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c5el8

Podziel się opinią

Share
d4c5el8
d4c5el8