Trwa ładowanie...
d38u3i3

Klub Kukiz'15 za odrzuceniem projektu, który wdraża dyrektywę unijną

Zapewnienie nadzoru nad alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AFI) i wdrożenie dyrektywy UE - ma na celu projekt zmiany w ustawie o funduszach inwestycyjnych, którym w środę zajął się Sejm. Za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu opowiedział się, jako jedyny, klub Kukiz'15.

Share
d38u3i3

Posłowie przeprowadzili pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji, która ma zwiększyć bezpieczeństwo inwestorów i kontrahentów w tych funduszach. Wprowadza do polskiego prawa regulacje unijne - dyrektywę w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa ZAFI) oraz dyrektywę w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisji opowiedziały się wszystkie kluby, z wyjątkiem klubu Kukiz'15, który złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Występujący w imieniu tego klubu poseł Robert Winnicki zwracał uwagę, że realizacja unijnych dyrektyw jest mocno spóźniona, po Polska powinna była to zrobić do 22 lipca 2013 roku i już została przez Komisję Europejską upomniana w tej sprawie. "Należy zadać pytanie, kto jest w Polsce suwerenem" - mówił. "Czy naród, czy unijni biurokraci, narzucający wątpliwej jakości rozwiązania" - dodał.

Wskazując na wielostronicowy i jak mówił, "nieprzejrzysty" projekt pytał, czy uchwalanie takich projektów mieści się w regułach przyzwoitej legislacji. "Czy polskie prawo ma być kserokopią tego, co wymyśla unijni biurokraci" - pytał Winnicki, uzasadniając wniosek o odrzucenie projektu.

d38u3i3

Przedstawiciele pozostałych klubów uznali projekt za niezbędny, by wprowadzić nowe zasady nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi. Konkretne postulaty wobec projektu zgłosił występujący w imieniu klubu Nowoczesna poseł Paweł Pudłowski.

Jego zdaniem w projekcie nie powinno być np. wymogu podwójnego licencjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych. Bo, jak mówił, "jeden sposób licencji jest wystarczający". Zdaniem Nowoczesnej do wniosku o rejestrację fundusze będą też musiały załączać zbyt wiele informacji. "W naszej ocenie wymóg ten to nadmierne obciążenie biurokratyczne" - powiedział Pudłowski.

Projekt obejmuje otwarte fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI). Według rządowych autorów projektu, implementacja obu dyrektyw unijnych ma na celu ujednolicenie standardów odnoszących się do wszystkich rodzajów funduszy inwestycyjnych - zarówno tych objętych dotychczasowym zakresem ustawy o funduszach inwestycyjnych, jak i alternatywnych.

Projekt przewiduje wprowadzenie wymogu prowadzenia działalności przez krajowych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (na podstawie wcześniej uzyskanego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego) po uzyskaniu wpisu do rejestru ZAFI. Konsekwencją uznania danego podmiotu za ZAFI będzie nie tylko obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności (alternatywnie - wpisu do rejestru, w przypadkach, które podlegają zwolnieniu z obowiązku z uzyskania zezwolenia), ale też obowiązek dostosowania prowadzonej działalności do szeregu wymogów, jak np. posiadania depozytariusza, wdrożenia polityki wynagrodzeń, wdrożenia zasad zapobiegania konfliktu interesów i zarządzania ryzykiem.

d38u3i3

W myśl projektu za AFI zostaną uznane: specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) oraz fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), natomiast za ZAFI towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające SFIO lub FIZ, spółki kapitałowe kwalifikowane jako AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne). Projekt przewiduje m.in. dodatkowo uznanie za AFI spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, które pozyskują kapitał od wielu inwestorów z myślą o inwestowaniu go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla tych inwestorów, a ponadto uznanie za ZAFI spółki kapitałowej, która pozyskuje kapitał od wielu inwestorów z myślą o inwestowaniu go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla tych inwestorów.

Dzięki nowym przepisom, według autorów projektu, zwiększy się bezpieczeństwo inwestorów i kontrahentów w tych funduszach. Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Głosowanie wniosku klubu Kukiz'15 - w czwartek.

d38u3i3

Podziel się opinią

Share
d38u3i3
d38u3i3