Trwa ładowanie...
dp05es6
espi

KOFOLA - Raport roczny R 2011

KOFOLA - Raport roczny R 2011
Share
dp05es6
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto 27 359 27 683 6 608 6 913
Zysk (strata) netto 22 614 25 186 5 462 6 290
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 808 854 -2 852 213
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 22 200 35 746 5 362 8 927
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 686 -27 936 3 306 -6 976
Przepływy pieniężne netto, razem 24 078 8 664 5 816 2 164
Aktywa razem 1 040 214 1 012 322 235 513 255 618
Zobowiązania długoterminowe 112 408 76 243 25 450 19 252
Zobowiązania krótkoterminowe 17 766 32 426 4 022 8 188
Kapitał własny 910 040 903 653 206 041 228 178
Kapitał zakładowy 26 173 26 173 5 926 6 609
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY 2011 KOFOLA S.A..pdf Sprawozdanie finansowe KOFOLA S.A. za 2011 rok wraz z listem Prezesa i sprawozdaniem zarządu
Opinia i Raport_Kofola S.A..pdf Opinia i raport audytora z badania sprawozdania KOFOLA S.A. za 2011 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-03-19
KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOFOLA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
99-300 Kutno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wschodnia 5
(ulica) (numer)
022 338 18 18 022 338 18 28
(telefon) (fax)
katarzyna.balcerowicz@hoop.pl www.kofola.pl
(e-mail) (www)
527-00-08-818 012771739
(NIP) (REGON)
BDO Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
dp05es6

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Janis Samaras Prezes Zarządu
2012-03-19 Bartosz Marczuk Członek Zarządu
2012-03-19 Martin Mateáš Członek Zarządu
2012-03-19 René Musila Członek Zarządu
2012-03-19 Tomáš Jendřejek Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Katarzyna Balcerowicz Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dp05es6

Podziel się opinią

Share
dp05es6
dp05es6