Trwa ładowanie...
d40qite
espi

KOGENERA - Raport roczny R 2013

KOGENERA - Raport roczny R 2013

Share
d40qite
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Wybrane dane z jednostkowego rachunku zysków lub strat oraz jednostkowego sprawozdania z innych całkowitych dochodów
Przychody ze sprzedaży 550 626 595 204 130 759 142 612
Zysk na działalności operacyjnej 24 046 22 364 5 710 5 358
Zysk przed opodatkowaniem 75 840 73 740 18 010 17 668
Zysk netto 72 868 69 284 17 304 16 601
Pozostałe całkowite dochody (1 045) 49 (248) 12
Całkowite dochody 71 823 69 333 17 057 16 613
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 167 647 57 776 39 812 13 843
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (38 495) (35 428) (9 142) (8 489)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (128 897) (25 578) (30 610) (6 129)
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa trwałe 1 166 325 1 129 220 281 232 276 214
Aktywa obrotowe 250 114 294 756 60 309 72 099
Aktywa razem 1 416 439 1 423 976 341 541 348 313
Zobowiązania długoterminowe 121 321 103 683 29 254 25 362
Zobowiązania krótkoterminowe 289 935 386 933 69 911 94 645
Kapitał własny 1 005 183 933 360 242 376 228 306
Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472• pozycje sprawozdań: z zysków lub strat, z innych całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku - 4,2110• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882• pozycje sprawozdań: z zysków lub strat, z innych całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku - 4,1736
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1SprawozdaniejednostkoweR2013_KGN.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok 2013 KOGENERACJA S.A.
2SprawozdanieZarząduJedn.2013_KGN.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2013 KOGENERACJA S.A.
3_List do akcjonariuszy- jednostkowy 2013_KGN.pdf List Prezesa do Akcjonariuszy KOGENERACJA S.A. 2013
4Oświadczeniepodmiotuprawniony2013_KGN.pdf Oświadczenie_podmiot uprawniony do badania
5Oświadczeniezasady rachunkow2013KGN.pdf Oświadczenie zgodności z zasadami rachunkowości
6_Opinia i raport_sprawozdaniejednostkowe2013_KGN.pdf Opinia i raport z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego KOGENERACJA S.A. 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d40qite

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOGENERA | | Energetyka | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 50-220 | | Wroclaw | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Łowiecka | | 24 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 071 32 38 100 | | 071 3293521 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | kogeneracja@kogeneracja.com.pl | | www.kogeneracja.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 896-000-00-32 | | 931020068 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Wojciech Heydel Prezes Zarządu
2014-03-21 Marek Salmonowicz Członek Zarządu
2014-03-21 Roman Traczyk Członek Zarządu
2014-03-21 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu
2014-03-21 Henryk Zajas Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Krzysztof Wrzesiński Dyrektor Finansów / Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d40qite

Podziel się opinią

Share
d40qite
d40qite