Trwa ładowanie...
d3ilbvn

KOGENERA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

KOGENERA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d3ilbvn
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2012-31.12.2012 i 01.01.2011-31.12.2011
Przychody ze sprzedaży 1 098 452 1 033 060 263 191 249 525
Przychody z tytułu rekompensat KDT 12 859 8 546 3 081 2 064
Zysk na działalności operacyjnej 135 757 182 656 32 528 44 119
Zysk przed opodatkowaniem 119 357 161 926 28 598 39 112
Zysk netto na działalności kontynuowanej 95 283 127 825 22 830 30 875
Strata na działalności zaniechanej (1 167) (5 525) (280) (1 335)
Zysk netto 94 116 122 300 22 550 29 540
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 92 741 122 661 22 221 29 628
Zysk/(strata) netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 1 375 (361) 329 (88)
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł / EUR) 6,22 8,23 1,49 1,99
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012-31.12.2012 i 01.01.2011-31.12.2011
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 228 035 204 533 54 637 49 403
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (129 925) (155 817) (31 130) (37 636)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (183 592) (128 359) (43 989) (31 004)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 i 31.12.2011 (dane przekształcone)
Aktywa trwałe 1 438 589 1 385 872 351 889 313 773
Aktywa obrotowe 410 457 454 167 100 400 102 828
Aktywa przeznaczone do sprzedaży - 39 142 - 8 862
Aktywa razem 1 849 046 1 879 181 452 289 425 463
Zobowiązania długoterminowe 275 788 363 544 67 460 82 309
Zobowiązania krótkoterminowe 453 956 414 274 111 041 93 796
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży - 9 641 - 2 183
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 114 165 1 087 336 272 531 246 182
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 5 137 4 386 1 257 993
Kapitał własny razem 1 119 302 1 091 722 273 788 247 175
Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 75,12 73,27 18,38 16,59
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2012-31.12.2012 i 01.01.2011-31.12.2011
Przychody ze sprzedaży 595 204 604 872 142 612 146 101
Zysk na działalności operacyjnej 22 364 65 636 5 358 15 854
Zysk przed opodatkowaniem 73 740 108 102 17 668 26 111
Zysk netto 69 284 98 314 16 601 23 747
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012-31.12.2012 i 01.01.2011-31.12.2011
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 57 776 85 975 13 843 20 766
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (35 428) (37 517) (8 489) (9 062)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (25 578) (57 847) (6 129) (13 972)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 i 31.12.2011 (dane przekształcone)
Aktywa trwałe 1 129 220 1 080 294 276 214 244 588
Aktywa obrotowe 294 756 266 176 72 099 60 263
Aktywa przeznaczone do sprzedaży - 21 290 - 4 820
Aktywa razem 1 423 976 1 367 760 348 313 309 671
Zobowiązania długoterminowe 120 514 131 711 29 478 29 819
Zobowiązania krótkoterminowe 370 102 306 313 90 529 69 352
Kapitał własny 933 360 929 736 228 306 210 500
Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882• pozycje sprawozdań: z rachunku zysków i strat, z całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych- według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku - 4,1736• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku - 4,4168• pozycje sprawozdań: z rachunku zysków i strat, z całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych- według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku - 4,1401
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSrIV2012GrupaKapitałowa_KGN.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KOGENERACJA S.A. za IV kwartał 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ilbvn

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOGENERA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 50-220 | | Wroclaw | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Łowiecka | | 24 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 071 32 38 100 | | 071 3293521 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | kogeneracja@kogeneracja.com.pl | | www.kogeneracja.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 896-000-00-32 | | 931020068 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Wojciech Heydel Prezes Zarządu
2013-02-28 Roman Traczyk Członek Zarządu
2013-02-28 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu
2013-02-28 Henryk Zajas Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ilbvn

Podziel się opinią

Share
d3ilbvn
d3ilbvn