Trwa ładowanie...
d1y28k8

KOGENERA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

KOGENERA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d1y28k8
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku zysków lub strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z innych całkowitych dochodów
Przychody ze sprzedaży 936 844 1 098 452 222 475 263 191
Przychody z tytułu rekompensat KDT 65 750 12 859 15 614 3 081
Zysk na działalności operacyjnej 99 805 135 592 23 701 32 488
Zysk przed opodatkowaniem 98 093 119 192 23 294 28 559
Zysk netto na działalności kontynuowanej 79 782 95 065 18 946 22 778
Strata netto na działalności zaniechanej - (1 167) - (280)
Zysk netto 79 782 93 898 18 946 22 498
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 78 573 92 523 18 659 22 169
Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 1 209 1 375 287 329
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EUR) 5,27 6,21 1,25 1,49
Pozostałe całkowite dochody (1 045) 49 (248) 12
Całkowite dochody 78 737 93 947 18 698 22 510
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 389 807 228 035 92 569 54 637
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (135 339) (129 925) (32 139) (31 130)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (106 463) (183 592) (25 282) (43 989)
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa trwałe 1 455 091 1 438 536 350 861 351 876
Aktywa obrotowe 474 112 410 742 114 321 100 470
Aktywa razem 1 929 203 1 849 278 465 182 452 346
Zobowiązania długoterminowe 382 633 258 957 92 263 63 343
Zobowiązania krótkoterminowe 349 714 471 237 84 325 115 268
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 191 475 1 113 947 287 296 272 478
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 5 381 5 137 1 298 1 257
Kapitał własny razem 1 196 856 1 119 084 288 594 273 735
Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 80,33 75,11 19,37 18,37
Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472• pozycje sprawozdań: z zysków lub strat, z innych całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku - 4,2110• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882• pozycje sprawozdań: z zysków lub strat, z innych całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku - 4,1736
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1SprawozdanieskonsolidowaneRS2013GKKGN.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2013 GK KOGENERACJA S.A.
2SprawozdanieZarządu2013GK_KGN.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2013 GK KOGENERACJA S.A.
3_List do akcjonariuszy- skonsolidowany_2013GKKGN.pdf List Prezesa do Akcjonariuszy GK KOGENERACJA S.A.
4Oświadczeniepodmiotuprawniony2013GKKGN.pdf Oświadczenie_podmiot uprawniony do badania
5Oświadczeniezasady rachunkow2013GK_KGN.pdf Oświadczenie zgodności z zasadami rachunkowości
6_Opinia i raport_sprawozdanieskonsolidowane2013GKKGN.pdf Opinia i raport z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego GK KOGENERACJA S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1y28k8

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOGENERA | | Energetyka | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 50-220 | | Wroclaw | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Łowiecka | | 24 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 071 32 38 100 | | 071 3293521 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | kogeneracja@kogeneracja.com.pl | | www.kogeneracja.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 896-000-00-32 | | 931020068 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Wojciech Heydel Prezes Zarządu
2014-03-21 Marek Salmonowicz Członek Zarządu
2014-03-21 Roman Traczyk Członek Zarządu
2014-03-21 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu
2014-03-21 Henryk Zajas Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Krzysztof Wrzesiński Dyrektor Finansów / Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1y28k8

Podziel się opinią

Share
d1y28k8
d1y28k8