Trwa ładowanie...
d2k01p3

Komisja finansów wysłuchała rekomendacji innych komisji do budżetu

Sejmowa komisji finansów wysłuchała we wtorek opinii sześciu komisji "branżowych" do projektu budżetu na 2016 rok. Dotyczyło to komisji zdrowia, pracy, środowiska, rolnictwa, obrony i służb specjalnych.

Share
d2k01p3

Sejmowa komisja finansów publicznych rozpoczęła we wtorek rozpatrywanie opinii do projektu budżetu na 2016 rok, przedstawionych przez inne, "branżowe" komisje sejmowe w odniesieniu do dotyczącego ich fragmentu planu finansów państwa.

Komisja na rozpatrzenie tych opinii ma czas do końca tygodnia - zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem przyjęcie przez komisję finansów sprawozdania o całym projekcie ustawy budżetowej zaplanowane jest na 18 stycznia.

We wtorek rozpatrywane były opinie sejmowych komisji zdrowia, komisji polityki społecznej i rodziny, komisji ochrony środowiska, komisji rolnictwa, komisji obrony oraz komisji służb specjalnych.

d2k01p3

Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie dotyczące ich kompetencji fragmenty projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, choć niektóre wnioskowały o pewne przesunięcia w projekcie ustawy budżetowej. Komisja finansów zapoznała się ze stanowiskiem innych komisji.

Projekt budżetu na zdrowie przewiduje dochody w kwocie 216 mln zł, co oznacza praktycznie ich utrzymanie na poziomie z 2015 r. (wzrost o 0,3 proc.). Plan wydatków budżetowych w części dotyczącej zdrowia wynosi ok. 4,5 mld zł, co stanowi 107,1 proc. planu na 2015 r. Wzrost wydatków spowodowany jest m.in. zwiększeniem nakładów na programy polityki zdrowotnej, zwiększeniem dotacji dla samorządów zawodów medycznych, zabezpieczeniem środków na program dot. prokreacji oraz podwyżkami.

Fragment budżetu przedstawiony przez komisję pracy, polityki społecznej i rodziny zakłada m.in., że ZUS dostanie 121 mln zł na podwyżki dla pracowników, co ma dać średnio o 100 zł więcej na rękę. Obecnie średnia pensja w ZUS - bez dodatków i trzynastki - to brutto 3053 zł (według stanu na koniec sierpnia 2015 r.).

W zakresie kompetencji komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w projekcie budżetu 2016 zaplanowano wydatki w wysokości 161 mln 454 tys. zł na finansowanie zadań wojewodów dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, co jak wskazano stanowi 13,5 proc. więcej pieniędzy niż w 2015 r. Dochody w przypadku gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to 7 mln 586 tys. zł, co stanowi blisko 26 proc. mniej niż w roku 2015.

d2k01p3

Z kolei w zakresie wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań własnych ministra środowiska dochody na rok 2016 zaplanowano na ponad 2 mld zł. Odrębnie w budżecie środowiska będą realizowane wydatki ze środków europejskich, które stanowią 64 proc. poprzedniego roku i wyniosą 1,637 mld zł. Wydatki budżetu państwa w dziale Leśnictwo wyniosą 2,6 mln zł.

W przypadku komisji rolnictwa wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne wyniosą 53,7 mld zł i mają być o ok. 3 proc. niższe niż w 2015 r., stanowią one 7,23 proc. wszystkich wydatków budżetowych. Największy wzrost wydatków będzie w przypadku ochrony roślin (wzrost z 3 mln zł do 6,5 mln zł). Na dopłaty do ubezpieczeń roślin i zwierząt zaplanowano tyle samo co w ub.r. - 100 mln zł. Na zwalczanie chorób zakaźnych - 272 mln zł (o 2,5 proc. więcej niż w ub.r.), na program szklanka mleka ma być 119 mln zł, a na dopłaty do materiału siewnego - ponad 90 mln zł.

Dodatkowo na budżet rolny składają się: wydatki na KRUS - 18,2 mld zł, środki UE na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - 26,6 mld zł oraz środki na pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego - 444 mln zł.

Komisja rolnictwa przedstawiła też dwie poprawki, zgłoszone do budżetu rolnego. Jedna polega na przesunięciu 1,2 mln zł z wydatków materialnych na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników ośrodków doradztwa rolniczego. Druga poprawka dotyczy planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych i polega na zmniejszeniu przekazów na Fundusz Rekompensacyjny dla Zabużan.

d2k01p3

W budżecie MON w 2016 r. weszła w życie reguła, zgodnie z którą na finansowanie potrzeb obronnych powinno się wydawać co najmniej 2 proc. PKB z roku poprzedniego, zamiast dotychczasowych 1,95 proc. O ile w 2015 r. środki na obronność wyniosły ponad 32,8 mld zł, w 2016 roku wydatki te mają wzrosnąć o 9,4 pkt. proc., do kwoty 35 mld 899 mln zł.

Największą częścią budżetu MON są wydatki majątkowe, które mają wynieść 10 mld 293 mln zł (28,9 proc. wydatków obronnych). Z tego na Plan Modernizacji Technicznej wojska ma zostać przeznaczone 9,3 mld zł. Na utrzymanie jednostek wojskowych i szkolenie wojsk MON ma przeznaczyć prawie 6,2 mld zł. Na emerytury i renty - ponad 6,5 mld zł. Otrzymuje je obecnie ponad 165 tys. świadczeniobiorców. Budżet MON zakłada, że liczebność armii, dziś formalnie 100-tysięcznej (bez Narodowych Sił Rezerwowych), wzrośnie o 1,5 tys. żołnierzy.

Zgodnie z informacją komisji służb specjalnych, w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. budżet ABW to 564,1 mln zł, w tym 27,5 mln na wydatki majątkowe. Służba Wywiadu Wojskowego ma otrzymać 181,2 mln zł, Służba Kontrwywiadu Wojskowego 233,7 mln zł, a Agencja Wywiadu 189,4 mln zł. Wyraźnie ma wzrosnąć budżet CBA - ma wynieść 156,4 mln zł, podczas gdy w 2014 r. i w 2015 r. Biuro dysponowało budżetem wynoszącym ponad 100 mln zł.

Projekt całej ustawy budżetowej na ten rok zakłada, że deficyt budżetowy nie przekroczy 54,7 mld zł; wzrost PKB wyniesie 3,8 proc.; średnioroczna inflacja - 1,7 proc.; a deficyt sektora finansów publicznych spadnie do 2,8 proc. PKB.

d2k01p3

W projekcie zaplanowano dochody budżetu państwa w wysokości 313 mld 788 mln 526 tys. zł i wydatki w wysokości 368 mld 528 mln 526 tys. zł.

Największy wpływ na dochody budżetu państwa w 2016 r. będzie miało, według zapowiedzi przedstawicieli rządu, m.in. wprowadzenie podatku od niektórych instytucji finansowych, wprowadzenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. Ponadto rząd zaplanował po stronie dochodów wpływy z aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 800 i 2600 MHz, w wysokości 9 mld 233 mln 270 tys. zł.

W efekcie dochody podatkowe w 2016 r. mają wynieść 276 mld 120 mln zł, co stanowi 14,6 proc. PKB prognozowanego na 2016 r. W 2016 r. przewidywane są też dochody z tytułu wpłaty z zysku NBP w wysokości 3,2 mld zł. Dywidendy i wpłaty z zysku zaplanowano w wysokości 4 mld 799 mln 670 tys. zł, a wpływy z ceł w wysokości 3 mld 34 mln zł.

Wydatki mają być wyższe od zaplanowanego w projekcie znowelizowanej ustawy budżetowej na 2015 r. o 31 mld 848 mln 526 tys. zł, tj. o 9,5 proc.

d2k01p3

Podziel się opinią

Share
d2k01p3
d2k01p3