Trwa ładowanie...
d1p3b6j
espi

KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej Kopex Machinery S.A. z Kompanią Węglową S.A. (5/2013)

KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej Kopex Machinery S.A. z Kompanią Węglową S.A. (5/2013)

Share
d1p3b6j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa jednostki zależnej Kopex Machinery S.A. z Kompanią Węglową S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu przez spółkę Kopex Machinery S.A. z siedzibą w Zabrzu (jednostka zależna od Emitenta) podpisanej znaczącej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach. Stronami przedmiotowej umowy datowanej na dzień 28.12.2012 r. są: Kopex Machinery S.A. jako Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. - jako Zamawiający. Przedmiotem umowy jest : Świadczenie usług serwisowych własnych kombajnów ścianowych produkcji Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A. dla Oddziałów Kompani Węglowej S.A. w 2013 r. Wartość umowy wynosi: 785.000,00 zł netto + VAT. Czas trwania umowy : 2013 r. Kary umowne: Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami z tytułu odstąpienia od wykonania określonej w wezwaniu serwisowym usługi przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto usługi. Wykonawca może obciążyć karami Zamawiającego za odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji wezwania serwisowego z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto usługi. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić pokrycia strat i poniesionych kosztów na zasadach ogólnych. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu za trzeci kwartał 2012 - 1.350.333 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki zależne od Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 177.041 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 149/2012 z dnia 21.12.2012 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 14/2012 z dnia
17.01.2012 roku a następnie w RB Nr 137/2012 z dnia 28.11.2012 zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w§ 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p3b6j

| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-18 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2013-01-18 Andrzej Meder Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p3b6j

Podziel się opinią

Share
d1p3b6j
d1p3b6j