Trwa ładowanie...
d3aplb5
d3aplb5
espi

KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA - Zawiadomienie akcjonariusza (39/2012)

KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA - Zawiadomienie akcjonariusza (39/2012)
Share
d3aplb5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Inowrocławiu informuje, iż otrzymał zawiadomienie od Spółki Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. następującej treści : "Działając w imieniu Projekt Jankowo Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) (dalej: Ustawa o Ofercie), Inwestor zawiadamia niniejszym, że w wyniku pozyskania na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz transakcji sprzedaży akcji poza rynkiem regulowanym udział głosów Inwestora na WZA spółki Korporacja Budowlana "Dom" S.A. z siedzibą w Inowrocławiu (Spółka) w dniu 05 czerwca 2012 r.- zmniejszył się do 3,27 %. Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje: I. Przed zawarciem powyższych transakcji Inwestor posiadał 46 296 738 akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowiły 5,35
% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 46 296 738 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,35 % w ogólnej liczbie głosów. II. W wyniku przeprowadzenia transakcji Inwestor posiada aktualnie 28 296 738 sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 3,27 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 28 296 738 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 3,27 % w ogólnej liczbie głosów. III. Brak podmiotów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie IV. Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA
(pełna nazwa emitenta)
KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-100 Inowrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcinkowskiego 154
(ulica) (numer)
052 355 03 00 052 357 11 26
(telefon) (fax)
sekretariat@tras-intur.com.pl www.tras-intur.com.pl
(e-mail) (www)
944-16-35-703 351284072
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Jerzy Domański Członek Zarządu
2012-06-13 Teresa Konopka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aplb5

Podziel się opinią

Share
d3aplb5
d3aplb5