Trwa ładowanie...
d2puwrf
espi

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zawiadomienie Banku PKO BP o przekroczeniu progu 5% w akcjonariacie ...

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zawiadomienie Banku PKO BP o przekroczeniu progu 5% w akcjonariacie Spółki (31/2014)
Share
d2puwrf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Banku PKO BP o przekroczeniu progu 5% w akcjonariacie Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 07 listopada 2014 otrzymał od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o następującej treści : ?Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,PKO Bank Polski S.A.?), działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz ort. 87 ustawy z dnia 29 Iipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm. (dalej ,,ustawa o ofercie publicznej")], informuje, iż przekroczyła 5% głosów w ogólnej Iiczbie głosów spółki Korporacja Budowlana Dom S.A., ul Budowlana 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000024482; NIP: 944-163-57-03; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 158 829 600PLN (dalej: ,,Spółka"). 1.Data
i rodzaj zdarzenia powodującego obowiązek zawiadomienia W dniu 6 listopada 2014 r. PKO Bank Polski S.A. powziął wiadomość o przekroczeniu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów Spółki w związku z przejęciem na własność przez PKO Bank Polski SA w dniu 6 listopada 2014 r. przedmiotu zabezpieczenia w postaci akcji Spółki w trybie art 22 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów [tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 67, poz. 569 z późn. zm.] 2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów Przed zdarzeniem, powodującym obowiązek zawiadomienia, PKO Bank Polski S.A. i jej podmioty zależne nie posiadały akcji Spółki. 3.Liczba aktualnie posiadanych akcji oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów liczba posiadanych akcji: 528 361 udział procentowy w
kapitale zakładowym Spółki : 5,32% liczba głosów z posiadanych akcji: 528 361 udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 5,32% PKO Bank Polski S.A. jednocześnie informuje, że nie istnieją podmioty od niej zależne posiadające akcje Spółki i nie istnieją osoby, o których mowo w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie publicznej.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
(pełna nazwa emitenta)
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
84-110 Krokowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kartoszyno, Budowlana 3
(ulica) (numer)
058 670 60 55 058 670 60 55
(telefon) (fax)
sekretariat@kbdom.eu www.kbdom.pl
(e-mail) (www)
944-16-35-703 351284072
(NIP) (REGON)
d2puwrf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Rafał Jakóbiak Członek Zarządu
2014-11-07 Adam Stroniawski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2puwrf

Podziel się opinią

Share
d2puwrf
d2puwrf