Trwa ładowanie...
d21u9re
d21u9re
espi

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki n...

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 25.10.2013r. (25/2013)
Share
d21u9re

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 25.10.2013r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz 4022 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 października 2013 roku na godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("Walne Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia dotychczasowych serii akcji zwykłych na okaziciela Spółki w jedną wspólną serię A, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie
scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §7b Statutu Spółki. 9) Zamknięcie obrad. Ponadto Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w Statucie Spółki § 7 oraz §7b: Zmiana §7 Statutu. Dotychczasowa treść: "§7 Kapitał zakładowy wynosi 158.829.718,56 złotych (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 992.685.741 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,16 złotych (słownie: szesnaście groszy) każda, z tego: a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000, b) 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od
00000001 do 1090000, c) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000, d) 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184, e) 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184, f) 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122, g) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000, h) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000, i) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000, j) 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000, k) 6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245, l) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000, m) 6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547, n) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000, o) 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000, p) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000, q) 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt
dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462, r) 16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464, s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000, t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047, u) 28.548.306 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306, v) 472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626, w) 26.968.618 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o
numerach od 00000001 do 26968618, x) 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 0000001 do 2250000, y) 4.316.331 (słownie: cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o numerach od 0000001 do 4316331, z) 7.806.900 (słownie: siedem milionów osiemset sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii U3 o numerach od 0000001 do 7806900, a1) 1.951.725 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U4 o numerach od 0000001 do 1951725, a2) 553.031.382 (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii V o numerach od 000000001 do 553031382, a3) 38.846.974 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii V1 o numerach od
00000001 do 38846974, a4) 70.262.099 (słownie: siedemdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii V2 o numerach od 00000001 do 70262099, a5) 17.565.525 (słownie: siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii V3 o numerach od 00000001 do 17565525." Proponowana treść §7 Statutu w związku z projektem uchwały nr 4: "§7 Kapitał zakładowy wynosi 158.829.600 złotych (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 992.685.000 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,16 złotych (słownie: szesnaście groszy) każda, z tego: a) 982.685.000 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 982.685.000, b)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych
serii R o numerach 00000001 do 10000000. Proponowana treść §7 Statutu w związku z projektem uchwały nr 5: "§7 Kapitał zakładowy wynosi 158.829.600 złotych (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 9.926.850 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 16 złotych (słownie: szesnaście złotych) każda, z tego: a) 9.826.850 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 9.826.850, b) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 000001 do 100000. " Zmiana §7b Statutu. Dotychczasowa treść : "7b 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.000.000.000 (słownie: jeden miliard) akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie dwadzieścia
groszy) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 7b ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii W posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 16 marca 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim. Prawo objęcia akcji serii W może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r. 3. Akcje serii W mogą być wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 4. Cena emisyjna akcji serii W zostanie określona przez Zarząd Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii W wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. 5. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki pozbawieni są prawa poboru akcji serii W w całości." Proponowana treść : "7b 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 12.500.000
(słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 16 złotych (słownie: szesnaście złotych) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 7b ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii W posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 16 marca 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim. Prawo objęcia akcji serii W może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r. 3. Akcje serii W mogą być wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 4. Cena emisyjna akcji serii W zostanie określona przez Zarząd Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii W wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. 5. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki pozbawieni są prawa poboru akcji serii W w całości." Zarząd Spółki w związku z planowanym
obniżeniem kapitału zakładowego Spółki podaje do wiadomości, iż: W celu przeprowadzenia procesu scalenia akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu planuje się podjąć uchwałę, zgodnie z którą postanowi się: 1. umorzyć 741 (siedemset czterdzieści jeden) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej w wysokości 0,16 zł (szesnaście groszy) każda, oznaczonych kodem ISIN PLTRAST00020, nabytych nieodpłatnie przez Spółkę. 2. obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 118,56 zł (sto osiemnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy), tj. z kwoty 158.829.718,56 zł (sto osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) do kwoty 158.829.600 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) poprzez umorzenia 741 (siedemset czterdzieści jeden) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej w wysokości 0,16 zł (szesnaście groszy) każda, oznaczonych kodem
ISIN PLTRAST00020 nabytych nieodpłatnie przez Spółkę. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia akcji Spółki. Do skutecznego przeprowadzenia procesu scalenia wymagane jest nabycie przez Spółkę 741 (siedemset czterdzieści jeden) akcji własnych na okaziciela, ich umorzenie, obniżenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki, w ten sposób, że ustalona zostanie nowa wartość kapitału zakładowego i liczba akcji, co pozwoli dokonać procesu scalania akcji i ustalić nową wartość nominalną akcji w wysokości 16 zł (szesnaście złotych). Informacja dla Akcjonariuszy Na podstawie art. 4022 KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki: Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 października 2013 roku, na godzinę 15.00, jest
osoba będąca Akcjonariuszem Spółki w dniu 09 października 2013 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej "Dniem Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 10 października 2013 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Rekomenduje się Akcjonariuszom zabranie ze sobą na Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie akcji lub zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, złożonych w Spółce oraz wykazu przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ("KDPW"), sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki
pod adresem: ul. Budowlana 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 22 października 2013 roku do dnia 24 października 2013 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@kbdom.eu Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wybrane uprawnienia Akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 4 października 2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres sekretariat@kbdom.eu Do zgłoszonego żądania Akcjonariusz lub zgłaszający Akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki sekretariat@kbdom.eu projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad. Do zgłoszonego żądania Akcjonariusz lub Akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki. Każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te składa się Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, a także drogą korespondencyjną. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: sekretariat@kbdom.eu nie później niż na 4 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. W przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi, Akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa
udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i pełnomocnika. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dopuszcza możliwość głosowania korespondencyjnego. W tym celu Zarząd Spółki umieści na stronie internetowej Spółki www.kbdom.pl po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wzór formularza do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Głosy oddane w tym trybie zostaną uznane, jeśli wypełnione prawidłowo formularze wpłyną do Spółki na adres: ul. Budowlana 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa lub na wskazany adres e-mail: sekretariat@kbdom.eu , nie później niż do godziny 14.30. Akcjonariusz lub jego
pełnomocnik, który oddał głos korespondencyjnie, nie może wykonywać prawa głosu osobiście w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że złożył Spółce oświadczenie o odwołaniu pierwotnego głosu nie później niż w chwili zarządzenia głosowania. Pozostałe informacje Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem umieszczane będą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: www.kbdom.pl . Również pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do niniejszej informacji. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną na Walne Zgromadzenie, informując jednocześnie, iż możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Formularz pełnomocnictwa stanowi ułatwienie w wykonywaniu głosu przez
pełnomocników Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu i nie służą do weryfikacji sposobu głosowania przez pełnomocnika. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OgłoszenieNWZAKBDOM_25102013.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał NWZ_KBDOM_25102013.pdf | Projekty uchwał NWZA | | | | | | | | | |
| | Formularz pełnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwa | | | | | | | | | |
| | Formularz_głosowanie korespondencyjne.pdf | Formularz głosowania koresponedncyjnego | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
(pełna nazwa emitenta)
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
84-110 Krokowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kartoszyno, ul. Budowlana 3
(ulica) (numer)
058 670 60 55 058 670 60 55
(telefon) (fax)
sekretariat@kbdom.eu www.kbdom.eu
(e-mail) (www)
944-16-35-703 351284072
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Rafał Jakóbiak Członek Zarządu
2013-09-26 Adam Stroniawski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21u9re

Podziel się opinią

Share
d21u9re
d21u9re