Trwa ładowanie...
d3sp4n3
d3sp4n3
espi

KRAKCHEMIA S.A. - Raport roczny R 2012

KRAKCHEMIA S.A. - Raport roczny R 2012
Share
d3sp4n3
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 535 663 499 413 128 346 120 628
Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej 14 634 10 356 3 506 2 501
Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 12 758 8 842 3 057 2 136
Zysk netto z działalności kontynuowanej 10 238 7 004 2 453 1 692
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 509 5 986 -841 1 446
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 431 -606 -582 -146
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 530 -3 440 -5 159 -831
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie -27 470 1 940 -6 582 469
Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) 1,02 0,70 0,25 0,17
Aktywa razem 177 417 153 683 43 397 34 795
Zobowiązania długoterminowe 2 321 16 951 568 3 838
Zobowiązania krótkoterminowe 104 891 73 829 25 657 16 715
Kapitał własny 70 205 62 903 17 173 14 242
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 446 2 264
Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) 7,02 6,29 1,72 1,42
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 12 miesięcy 2012 roku wyniósł: 1 EUR=4,1736 PLN, a za 12 miesięcy 2011 roku wyniósł: 1 EUR=4,1401 PLN.Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2012 roku, który wynosił: 1 EUR=4,0882 PLN, na 31.12.2011 który wynosił: 1 EUR=4,4168 PLN Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
pismo_prezesa.pdf Pismo Prezesa Zarządu
sprawozdaniefinansowe2012.pdf Sprawozdanie finansowe za 2012 rok
SprawozdaniezdziałalnosciKRAKCHEMIASAza2012.pdf Sprawozdanie z działalności KRAKCHEMIA SA za 2012 rok zawierające: oświadczenie zarządu dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności, oświadczenie zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów
oswiadczenieladkorporacyjny_2012.pdf Oświadczenie ład_korporacyjny
opiniairaport.pdf Opinia i raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2013-03-14
KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRAKCHEMIA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-832 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Płk. Dąbka 10 10
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9451923562 357220430
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d3sp4n3

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
2013-03-14 Włodzimierz Oprzędek Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Dorota Widz-Szwarc główny księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3sp4n3

Podziel się opinią

Share
d3sp4n3
d3sp4n3