Trwa ładowanie...
d4fkh4t

KREDYT INKASO S.A. - Rejestracja przez Sąd zmian w statucie (55/2011)

KREDYT INKASO S.A. - Rejestracja przez Sąd zmian w statucie (55/2011)

Share
d4fkh4t

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez Sąd zmian w statucie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 listopada 2011 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu zmian w Statucie uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2011 r. polegających na tym, że: 1) zmieniono brzmienie § 2 ust. 1: było: "Siedzibą Spółki jest Zamość." jest: "Siedzibą Spółki jest Warszawa." 2) zmieniono brzmienie § 7 ust. 1: było: "Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub może odbyć się w Warszawie." jest: "Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub może odbyć się w Zamościu." 3) skreślono § 3 ust. 1a w brzmieniu: "Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 7/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 200 000 (słownie: dwieście tysięcy)
akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja." 4) dodano § 8 ust. 8a w brzmieniu: "Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 3 i 4 nie dotyczy zaciągania zobowiązań od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej." 5) dodano § 10 ust. 4 w brzmieniu: "Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi do stosowania przez właściwe organy Unii Europejskiej. W sprawach nieuregulowanych przez MSSF stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy." Wobec powyższego obecnie siedzibą Emitenta jest Warszawa. Jednocześnie wykreślenie przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego tj. § 3 ust. 1 a Statutu, dokonane zostało w związku z jego bezprzedmiotowością. Warunkowe podwyższenie kapitału uchwalono w 2007 r. na potrzeby realizowanego w Spółce w latach obrotowych 2008, 2009 i 2010 Programu
Motywacyjnego, w wyniku którego jednak nie doszło do podwyższenia kapitału zakładowego, zaś po zakończeniu Programu zapis pozostawał martwy i należało go usunąć. Powyższa zmiana nie wpływa na rzeczywistą wysokość kapitału zakładowego Emitenta ani na liczbę głosów wynikającą z liczby wszystkich wyemitowanych akcji, która pozostaje bez zmian. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current report No. 55/2010 Legal basis: art. 56 section1 item 2 of the Act on Public Offering - current and periodic information Subject: Registration of amendments to the Statutes by the Court. Contents: The Management Board of Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informs that today i.e. on 25 November 2011, it received the decision of the District Court Lublin-Wschód in Lublin with the registered office in Świdnik, VI Commercial Division of the National Court Register on registration of amendments to the Statutes adopted by the Ordinary General Assembly on 30 September 2011 consisting in: 1) Amendments in wording of item 2 section 1: Past wording: “The Company’s registered office is Zamość.” Current wording: “The Company’s registered office is Warsaw.” 2) Amendments in wording of item 7 section 1: Past wording: “The General Assembly shall be held in the registered office of the Company or it may be held in Warsaw.” Current wording: “The General Assembly shall be held in the registered office of the Company or
it may be held in Zamość.” 3) Deleting item 3 section 1a: “Pursuant to the resolution of the Extraordinary General Assembly No. 7/2007 of 30 November 2007 the share capital was conditionally increased by the amount not exceeding PLN 200 000.00 (say: two hundred thousand zloty), through the issue of not more than 200 000 (say: two hundred thousand) ordinary bearer series D shares with the nominal value of PLN 1.00 (say: one zloty zero grosz).” 4) Adding section 8a in item 8 in the following wording: „Obligation to obtain the consent referred to in § 8 section 8 item 3 and 4 does not concern contracting liabilities from entities included in the Capital Group.” 5) Adding section 4 in item 10 in the following wording: “The Company’s accountancy shall be kept pursuant to the International Financial Reporting Standards (IFRS) approved by competent authorities of the European Union. In case of issues not regulated by IFRS, provisions of the Accounting Act of 29 September 1994 and secondary legislation to this act
shall be applied.” Considering the above mentioned information Warsaw is the Issuer’s actual registered office. At the same time deleting by the Registered Court the conditional increase of the share capital i.e. item 3 section 1a of the Statutes, is related to its purposeless. The conditional increase of the Issuer’s share capital was resolved in 2007 for the purpose of the execution of Motivation Program conducted through 2008, 2009 and 2010 which eventually did not resulted in increase in the increase of the share capital and thus the above mentioned Statutes’ stipulation became purposeless and it was due to delete it. This amendment do not affect actual amount of the Issuer’s share capital and the number of the votes which results from the number of issued shares which remains changeless. | |

d4fkh4t

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KREDYT INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 22-400 | | Zamość | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Okrzei | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@kredytinkaso.pl | | www.kredytinkaso.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 922-254-40-99 | | 951078572 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Artur Górnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fkh4t

Podziel się opinią

Share
d4fkh4t
d4fkh4t