Trwa ładowanie...
d3ifkbf
d3ifkbf
espi

KREDYT INKASO S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

KREDYT INKASO S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d3ifkbf
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2012
Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 110 393 63 437 26 452 15 139
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47 955 30 340 11 491 7 240
Zysk (strata) brutto 19 469 18 630 4 665 4 446
Zysk (strata) netto 19 398 18 726 4 648 4 469
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,50 1,45 0,36 0,35
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,50 1,45 0,36 0,35
Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 63 021 -227 627 15 101 -54 322
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 404 1 340 -4 170 320
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -44 722 266 255 -10 716 63 540
Przepływy pieniężne netto, razem 895 39 968 214 9 538
Z BILANSU NA DZIEŃ 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2013 31.03.2012
Aktywa razem 782 917 887 085 187 417 213 160
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 294 338 298 820 70 460 71 804
Zobowiązania długoterminowe 233 251 260 729 55 836 62 651
Zobowiązania krótkoterminowe 60 843 37 722 14 565 9 064
Kapitał własny 488 579 588 265 116 958 141 355
Kapitał zakładowy 12 937 12 937 3 097 3 109
Liczba akcji (tys.) 12 937 12 937 12 937 12 937
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 37,77 45,47 9,04 10,93
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 37,88 45,47 9,07 10,93
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - 0,32 - 0,08
Rozwodniona zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - 0,32 - 0,08
Przeliczenia na EUR dokonano w następujący sposób: 1. Dla pozycji od I do X zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP (tabela A) obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. W okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku średnia ta wynosi 4,1733 PLN/EUR, zaś w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku 4,1903 PLN/EUR. 2. Dla pozycji od XI do XX zastosowano kurs średni NBP (tabela A) na ostatni dzień okresu, to jest na dzień 31 marca 2013 roku kurs 4,1774 PLN/EUR, zaś na dzień 31 marca 2012 roku kurs 4,1616 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List przewodniczącego RN 2012 - 2013.pdf List przewodniczącego RN
List Prezesa Zarządu 2012 - 2013.pdf List Prezesa Zarządu KISA
Opinia biegłego rewidenta Grupa KI 2012-2013.pdf Opinia biegłego rewidenta GKKI
Sprawozdanie Zarządu Kredyt Inkaso S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012-2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie Zarzadu KISA z działalności GK
Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok 2012-2013.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-04-01 do 2013-03-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2013-06-19
KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
22 212 57 00 22 212 57 57
(telefon) (fax)
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
(e-mail) (www)
922-254-40-99 951078572
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d3ifkbf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Paweł Szewczyk Prezes Zarządu
2013-06-19 Jan Paweł Lisicki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Piotr Podłowski Dyrektor Działu Rachunkowości, Budżetowania i Raportowania Finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ifkbf

Podziel się opinią

Share
d3ifkbf
d3ifkbf