Trwa ładowanie...
d1vvy02
espi
15-03-2013 13:50

KREDYT INKASO S.A. - Skup akcji własnych ? transakcja pakietowa odkupu akcji od DM Copernicus Sec...

KREDYT INKASO S.A. - Skup akcji własnych ? transakcja pakietowa odkupu akcji od DM Copernicus Securities S.A. (9/2013)

Share
d1vvy02

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skup akcji własnych ? transakcja pakietowa odkupu akcji od DM Copernicus Securities S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Spółka)
informuje, że w dniu 14 marca 2013 r. w transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych dokonał odkupu 8.623 akcji Spółki od Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. (Copernicus), zgodnie z warunkami określonymi w: a) Uchwale Nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Emitenta do nabywania akcji własnych Emitenta oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego, przekazanej Raportem Bieżącym nr 22/2012 w zw. z Uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych, b) Porozumieniu w sprawie pośrednictwa Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. w skupie akcji własnych Spółki, zawartego w dniu 27 listopada 2012 r. (RB nr 35/2012), c) z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz uchwał organów statutowych Spółki. 1. Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 12,31 zł za sztukę. 2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł, a łączna wartość
nominalna nabytych akcji to 8.623,00 zł. 3. Akcje dają prawo do 0,0667 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. 4. Nabyte akcje stanowią 0,0667 % kapitału zakładowego i taki sam odsetek głosów na Walnym Zgromadzeniu. 5. Po rozliczeniu transakcji, co nastąpi 18 marca 2013 r., Spółka będzie w posiadaniu 30.566 akcji własnych, stanowiących 0,2363 % kapitału zakładowego i taki sam odsetek ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Celem skupu akcji własnych Spółki jest ich umorzenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Przy czym Walne Zgromadzenie Spółki jest uprawnione do zmiany celu, w którym w ramach niniejszego Programu nabywane będą Akcje Własne. Trwający skup akcji Kredyt Inkaso S.A. prowadzony na zlecenie Spółki, za pośrednictwem Copernicusa, obejmuje skup z rynku do 2.587.301 sztuk akcji po cenie mieszczącej się w granicach od 1,00 zł do 18,00 zł. Skup ma się zakończyć do 9 lipca 2017 r., o ile wcześniej nie zostaną wyczerpane środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych ze skupem. Stworzony na ten cel
kapitał rezerwowy wynosi 6.368.768,72 zł. Podstawa szczegółowa: § 5 ust.1 pkt 6 w powiązaniu z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current report No: 9/2013 Legal basis: current and periodic information Subject: Own shares buyout – block transaction of shares repurchase from DM Copernicus Securities S.A. Contents: The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Company) informs that on 14 March 2013, , it repurchased 8,623 of the Company’s shares from Dom Maklerski Copernicus Securities S.A. (Copernicus) in a block transaction completed on the Warsaw Stock Exchange, pursuant to terms stipulated in: a) Resolution No. 7/2012 of the Ordinary General Assembly dated 9 July 2012 on authorization of the Issuer’s Management Board to purchase the Issuer’s own shares and establishing the capital reserve for this end, published in the Current Report No. 22/2012 in relation to the Resolution of the Management Board dated 27 November 2012 on commencement of own shares buyout, b) Agreement on intermediation of Dom Maklerski Copernicus Securities S.A. in the Company’s own shares buyout, concluded on 27 November 2012 (CR No. 35/2012), c) observing
binding legal regulation and resolutions of the Company’s statutory bodies. 1. Average unit purchase price amounted to PLN 12.31 per unit. 2. Nominal value of one share amounts to PLN 1.00, and the total nominal value of purchased shares is equal to PLN 8,623.00. 3. Shares entitle to 0.0667 % votes at the General Assembly. 4. Shares constitute 0.0667 % of the share capital and the same percent of votes at the General Assembly. 5. After settlement of the transaction which shall take place on 18 March 2013, the Company shall hold 30,566 of own shares constituting 0.2363 % of the share capital and the same percent of the total number of votes at the General Assembly. The objective of the Company’s own shares buyout is their redemption and decrease in the Company’s share capital. Nevertheless, the Company’s General Assembly is authorized to change the objective of Own Shares buyout within the Program pursuant to which Own Shares shall be purchased. The buyout of Kredyt Inkaso S.A. shares that is taking place,
conducted on the Company’s commission, with intermediation of Copernicus, encompasses buyout of the number of units of shares not exceeding 2,587,301 units at the price ranging from PLN 1.00 to PLN 18.00. The buyout shall be finished until 9 July 2017, unless proceeds appropriated for coverage of costs connected with the buyout are exhausted earlier. The capital reserve established for this end equals PLN 6,368,768.72. Detailed legal basis: § 5 section 1 item 6 in connection with § 12 of the Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of the information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259 as amended). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vvy02

| | | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KREDYT INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 212 57 00 | | 22 212 57 57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@kredytinkaso.pl | | www.kredytinkaso.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 922-254-40-99 | | 951078572 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Jan Paweł Lisicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vvy02
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1vvy02
d1vvy02