Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g
espi

KREDYT INKASO S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A....

KREDYT INKASO S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 24 lipca 2013 r. (25/2013)
Share
d2emy1g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-24
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 24 lipca 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) działając w oparciu o § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), w załączeniu przesyła treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 lipca 2013 r. Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwów nie zgłoszono. Nie odstąpiono od żadnego z punktów z planowanego porządku obrad. W związku z powierzeniem profesjonalnemu podmiotowi organizacji przebiegu Walnego Zgromadzenia w zakresie obsługi głosowania oraz obliczania liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Załączniki
Plik Opis
UCHWAŁY PODJĘTEZWZ2013.pdf Uchwały podjęte na WZ Kredyt Inkaso S.A. w dniu 24 lipca 2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report nr 25/2013 Legal Basis: current and periodic information Title: Text of resolutions adopted by the Ordinary General Assembly Kredyt Inkaso S.A. on 24 July 2013. The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) acting pursuant to § 38 section 1 pt. 7, 8 and 9 of the Regulation of the Council of Ministers of 19 February 2009 on current and periodic information submitted by the issuers of bank securities as well as the conditions of acknowledging equal, the information required by the regulations of the country not being the EU Member State (Journal of Laws, No. 33, item 259 as amended.), sends attached the text of the resolutions adopted by the Ordinary General assembly on 24 July 2013. No objections to any of the adopted resolutions were expressed. None of the items on the planned agenda was withdrawn. Due to entrusting the professional entity with organization of the course of the Ordinary General Assembly in respect of voting services and counting the number of votes using a computer
equipment, the Ordinary General Assembly Kredyt Inkaso S.A. withdrew from electing the Vote Counting Commission. | |

d2emy1g

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
22 212 57 00 22 212 57 57
(telefon) (fax)
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
(e-mail) (www)
922-254-40-99 951078572
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Paweł Szewczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g