Trwa ładowanie...
d1z2glr

KREDYT INKASO S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (2/2015)

KREDYT INKASO S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (2/2015)

Share
d1z2glr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z 2009, Dz. U. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje poufne, których ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476). Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 grudnia 2014 roku (raport nr 3/2014) i brzmiała następująco: ?Zarząd Kredyt Inkaso SA (?Emitent") działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także § 2 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych informuje o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej, którą stanowi zawarta przez Emitenta i jednostkę zależną Emitenta w dniu 12 grudnia 2014 r. pod warunkami zawieszającymi umowa koinwestycyjna (Umowa Koinwestycyjna). Podanie w chwili obecnej informacji o zawartej Umowie Koinwestycyjnej, będącej umową zawartą pod warunkami zawieszającymi, może naruszyć słuszny interes Emitenta, gdyż mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość spełnienia się wszystkich warunków zawieszających, a także pozycję konkurencyjną Emitenta w branży, w której prowadzi działalność. W ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu powyższych informacji nie
spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Ponadto Emitent podjął wszelkie niezbędne kroki mające na celu ochronę informacji poufnej w rozumieniu par. 3 do par. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Przekazanie informacji do Komisji Nadzoru Finansowego nastąpi najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r., tj. zakładanego przez Spółkę terminu spełnienia warunków zawieszających." Informacja poufna, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało w/w raportami opóźnione jest następująca: ?Emitent informuje, że w dniu 12 grudnia 2014 r. pomiędzy Emitentem, jego jednostką zależną pod nazwą Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu (Spółka Zależna) oraz getBack Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (getBack) i SHCO 54 S.? r.l. z siedzibą w Luksemburgu (SHCO) (dalej
łącznie zwane ?Stronami?) zawarta została umowa koinwestycyjna zawierająca warunki zawieszające (Umowa). I. Celem Umowy jest określenie ram (założeń) współpracy w/w Stron Umowy w zakresie: (i) nabycia od Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (?Bank?) całości lub części portfela wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 2 miliardy złotych (?Portfel Wierzytelności?), złożonego i podzielonego przez Bank na dwa pakiety wierzytelności ? Pakiet A i Pakiet B (?Transakcja?), (ii) zasad funkcjonowania niestandaryzowanego sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który dokona w/w transakcji nabycia portfela wierzytelności od Banku tj. Omega Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (?NS FIZ?) zarządzany przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (?TFI?); oraz (iii) kluczowych zasad (parametrów) zarządzania, przez podmioty zarządzające sekurytyzowanymi wierzytelnościami niestandaryzowanych
sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych tj. przez Emitenta i getBack, aktywami NS FIZ w Portfela Wierzytelności nabytego od Banku (?Zarządzanie Wierzytelnościami?). W związku z opisanym wyżej celem Umowy Strony w Umowie określiły warunki współpracy w zakresie realizacji Transakcji, funkcjonowania i współpracy inwestorskiej w obrębie NS FIZ oraz współpracy w zakresie Zarządzania Wierzytelnościami. II. W ramach realizacji Transakcji Strony postanowiły, iż nie później niż w dniu 12 grudnia 2014 roku złożą do Banku, przy udziale NS FIZ, ostateczną warunkową ofertę nabycia Portfela Wierzytelności, z uwzględnieniem podziału Portfela Wierzytelności i w konsekwencji podziału Transakcji nabycia Portfela Wierzytelności przez NS FIZ na Pakiet A i Pakiet B, przy czym nabycie Pakietu A ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2014 roku (?Ostateczna Oferta?). Strony zobowiązały się w szczególności do: (i) dostarczenia do NS FIZ odpowiedniego finansowania koniecznego do pokrycia ceny nabycia Pakietu A i Pakietu B poprzez
subskrypcję i opłacenie certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych i zaoferowanych Stronom przez NS FIZ, (ii) dołożenia wszelkich starań i podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wdrożenia współpracy Stron na gruncie wspólnej inwestycji w NS FIZ oraz doprowadzenia do realizacji Transakcji przez NS FIZ, (iii) prowadzenia w dobrej wierze negocjacji z innymi Stronami oraz innymi zaangażowanymi podmiotami, w tym TFI, w zakresie wszelkich umów koniecznych do zrealizowania współpracy Stron. III. Zobowiązania Stron określone powyżej zostały uzależnione od ziszczenia następujących warunków zawieszających: a. wyboru przez Bank Ostatecznej Oferty; b. spełnienia następujących założeń i warunków określonych szczegółowo w Ostatecznej Ofercie tj.: (i) Oferty dotyczące Portfela nr A i Portfela nr B powinny być traktowane przez Bank oddzielnie, w szczególności co do terminów zawarcia umów i zamknięcia transakcji. Umowa dotycząca nabycia Portfela nr A będzie bezwarunkowa; (ii) Umowa dotycząca nabycia
Portfela nr B będzie zawarta wyłącznie pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez sprzedającego korzystnych indywidualnych interpretacji podatkowych; (iii) Ważność oferty: 30 dni; (iv) Cut-off date Portfela nr A i Portfela nr B: 1 października 2014 r.; (v) Skład i wartość portfela oraz liczba i status wierzytelności w dacie zawarcia umów i wykonania transakcji nie będzie się istotnie różnić w stosunku do stanu z daty Cut-off date; (vi) Przepływy pieniężne związane z portfelami po cut-off date (1 października 2014) zostaną w całości przekazane NS FIZ będącego bezpośrednim nabywcą Portfela A i Portfela B na warunkach uzgodnionych przez Strony w umowach nabycia Portfela A i Portfela B; (vii) Nastąpi uzgodnienie postanowień odpowiednich umów; (viii) Warunki nabycia, w szczególności zakres oświadczeń i zapewnień dotyczących dla obu Portfeli będzie identyczny we wszystkich istotnych aspektach; (ix) Założenia dotyczące ponoszenia kosztów i wydatków w związku z nabyciem Portfela B oraz struktury transakcji
zapewniającej Bankowi optymalizację podatkową jak również warunek zamknięcia transakcji nabycia Portfela B nie później niż w pierwszym kwartale 2015 r.; (x) Uzyskanie zgód korporacyjnych przez strony transakcji. IV. Wobec powyższego w Umowie określono: (i) podstawowe warunki emisji, subskrypcji i pokrycia certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych i zaoferowanych Stronom przez NS FIZ, przy czym Spółka Zależna Emitenta zobowiązała się, iż obejmie i opłaci certyfikaty inwestycyjne NS FIZ; Zobowiązanie Spółki Zależnej do dostarczenia do NS FIZ finansowania koniecznego do pokrycia ceny nabycia Pakietu A i Pakietu B poprzez subskrypcję i opłacenie certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych i zaoferowanych Stronom przez NS FIZ , ma być wykonane poprzez objęcie i opłacenie przez Spółkę Zależną 26 667 certyfikatów inwestycyjnych serii C o wartości 32.720.409,00 zł i jednostkowej cenie emisyjnej 1.227,00 zł. Emitent poinformuje o warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C wyemitowanych przez NS FIZ w odrębnym
raporcie bieżącym; (ii) podstawowe warunki nawiązania przez Strony przyszłej współpracy z TFI; (iii) podstawowe warunki współpracy Stron wymagające implementacji w statucie NS FIZ; (iv) podstawowe warunki współpracy Stron oraz powierzenia przez NS FIZ Zarządzania Wierzytelnościami dwóm zarządzającym sekurytyzowanymi wierzytelnościami NS FIZ tj. getBack oraz Emitentowi (Kredyt Inkaso S.A.). Strony zobowiązały się, iż nabyty Portfel Wierzytelności zostanie na podstawie uchwały zgromadzenia inwestorów NS FIZ podzielony pomiędzy dwóch zarządzających sekurytyzowanymi wierzytelnościami NS FIZ, przy czym wartości nominalne powstałych w wyniku podziału portfeli sekurytyzowanych wierzytelności, które następnie będą powierzone w zarządzanie getBack oraz Emitentowi (Kredyt Inkaso S.A.) nie mogą różnić się o więcej niż 10%. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Współpraca Stron na gruncie Umowy została obwarowana obowiązkiem wyłączności w odniesieniu do Transakcji, skutkiem czego Strony zobowiązały się, że żadna ze Stron
nie będzie uczestniczyć w Transakcji z udziałem jakichkolwiek osób trzecich ani wspierać jakiejkolwiek osoby trzeciej biorącej udział w procedurze przetargowej dotyczącej Transakcji. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy została ograniczona do kwoty 30.000.000,00 zł. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Emitent przewiduje, iż zaangażowanie Emitenta i jego Spółki Zależnej we współpracę z pozostałymi Stronami Umowy Koinwestycyjnej może przynieść wymierne korzyści finansowe a ponadto, w ocenie Emitenta, stanowić w przyszłości istotny element strategii biznesowej Emitenta i jego Grupy Kapitałowej i tym samym otworzyć korzystne perspektywy rozwoju.? Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że na chwilę obecną Bank dokonał wyboru Ostatecznej Oferty, co stanowi ziszczenie warunku zawieszającego określonego w pkt. III a. powyżej. Ponadto w dniu 3 lutego 2015 r. Emitent otrzymał od Banku informację o uzyskaniu przez Bank pozytywnych indywidualnych interpretacji
podatkowych w odniesieniu do Transakcji w zakresie zbycia Pakietu B. Wobec czego spełnił się kluczowy warunek zawieszający zawarty w Ostatecznej Ofercie warunkujących zobowiązania Stron i odpadła kluczowa przyczyna opóźnienia informacji poufnej o zawarciu przez Emitenta Umowy Koinwestycyjnej. Ziszczenie pozostałych warunków zawieszających i założeń zawartych w Ostatecznej Ofercie, do których odsyłał warunek zawieszający, opisany w pkt. III b. powyższego raportu i które warunkują realizację zobowiązań Stron wynikających z Umowy, w zakresie w jakim odnoszą się do Transakcji zbycia przez Bank Portfela B, powinno nastąpić do 31 marca 2015 roku. Emitent, nawiązując do raportu bieżącego Nr 47/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku, poinformuje w osobnym raporcie bieżącym o całkowitym wypełnieniu istotnego zobowiązania finansowego Spółki Zależnej Emitenta wynikającego Umowy, a także spełnieniu wszystkich w/w warunków i założeń Umowy. Nastąpi to poprzez wniesienie przez Spółkę Zależną dopłaty na certyfikaty inwestycyjne
serii C wyemitowane przez NS FIZ, objęte i częściowo opłacone przez Spółkę Zależną w dniu 19 grudnia 2014 roku, o czym Emitent informował podając warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych w raporcie bieżącym Nr 47/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report no. 2/2015 Date of drawing up: 03.02.2015 Abbreviated name of the Issuer: Kredyt Inkaso S.A. Subject: Disclosure of delayed confidential information Legal basis: Current and periodic reports Contents of the report: The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) acting pursuant to art. 57 section 3 of the Act on public offer and terms and conditions of introducing financial instruments into the organized trading system and on public companies of 29 July 2005 (i.e. of 2009, Journal of Laws No. 185, item 1439 as amended) makes publicly known the confidential information, disclosure of which was delayed pursuant § 2 section 1 pt. 3 of the Regulation of the Minister of Finance of 13 April 2006 on the type of information which may infringe the legitimate interest of the issuer and the course of actions of the issuer due to the delay in making confidential information publicly known (Journal of Laws no. 67, item 476). Information on the delay of fulfilment of the reporting obligation was
submitted to the Commission for Financial Supervision on 13 December 2014 (report no. 3/2014) and its contents was as follows: “The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (“Issuer”), acting pursuant to art. 57 section 1 of the act of 29 July 2005 on public offer and terms and conditions of introducing financial instruments into the organized trading system and on public companies and also to § 2 section 1 pt. 3 of the Regulation of the Minister of Finance of 13 April 2006 on the type of information which may infringe the legitimate interest of the issuer and the course of actions of the issuer due to the delay in making publicly known the confidential information, informs about the delay in making publicly known the confidential information, which is constituted by the concluded by the Issuer and the subsidiary of the Issuer on 12 December 2014, subject to conditions precedent, the co-investment agreement (Co-Investment Agreement). Making publicly known the information on the concluded Co-Investment
Agreement, being the agreement concluded subject to conditions precedent, may infringe the legitimate interest of the Issuer for it could affect the ability of fulfilment of all conditions precedent as well as the competitive position of the Issuer in the branch where he pursues his activities. In the opinion of the Issuer, the delay in passing on the aforementioned information shall not mislead the general public. Additionally, the Issuer has undertaken all necessary measures aimed at protection of confidential information within the meaning of par. 3 to par. 6 of the Regulation of the Minister of Finance of 13 April 2006 on the type of information which may infringe the legitimate interest of the issuer and the course of actions of the issuer due to the delay in making confidential information publicly known. Passing on the information to the Commission for Financial Supervision shall take place until 31 March 2015 at the latest, i.e. the deadline for fulfilment of conditions precedent assumed by the
Company." Confidential information, disclosure of which to general public was delayed by the aforementioned reports is as follows: „The Issuer informs that on 12 December 2014 between the Issuer and his subsidiary under the name Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. with its registered office in Luxembourg (Subsidiary) and getBack Spółka Akcyjna with its registered office in Wroclaw (getBack) and SHCO 54 S.à r.l. with its registered office in Luxembourg (SHCO) (hereinafter jointly referred to as „Parties”) the co-investment agreement including conditions precedent was concluded (the Agreement). I. The objective of the Agreement is defining the frame (assumptions) of collaboration of the aforementioned Parties in terms of: (i) purchasing from Getin Noble Bank S.A. with its registered office in Warsaw („Bank”) , in whole or in part of the portfolio of receivables of the total nominal value of c.a. PLN 2 billion („Portfolio of Receivables”), put together and divided by the Bank into two
portfolios of receivables – Portfolio A and Portfolio B („Transaction”), (ii) the rules of functioning of the nonstandardized securitized closed investment fund, who shall perform the aforementioned transaction of purchase of the portfolio of receivables from the Bank, i.e. Omega Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty with its registered office in Warsaw („NS FIZ”) managed by Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. with its registered office in Warsaw („TFI”); and (iii) the key rules (parameters ) of management by entities managing securitized receivables of the nonstandardized securitized investment funds i.e. by the Issuer and getBack of the NS FIZ assets in the Portfolio of Receivables purchased from the Bank („Management of Receivables”). Due to the aforementioned objective of the Agreement the Parties defined in the Agreement the terms and conditions of cooperation in terms of performance of the Transaction, functioning and investors cooperation as regards
NS FIZ and the cooperation in terms of Management of Receivables. II. Within the framework of performance of the Transaction the Parties agreed that, not later than on 12 December 2014 they shall submit to the Bank, with participation of NS FIZ, the final conditional offer of purchase of the Portfolio of Receivables, with the consideration of the division of the Portfolio and, in consequence, the division of the Transaction of purchase of the Portfolio of Receivables by NS FIZ into Portfolio A and Portfolio B, whereby the purchase of Portfolio A shall take place until 31 December 2014 („Final Offer”). The Parties undertake, in particular to: (i) provide NS FIZ with proper financing necessary for covering the price of purchase of Portfolio A and Portfolio B through subscription and payment for investment certificates issued and offered to the Parties by NS FIZ. (ii) use all reasonable endeavours and to undertake all factual and legal actions in order to implement the collaboration of the Parties on the
grounds of the mutual investment in NS FIZ and to bring about the implementation of the Transaction by NS FIZ, (iii) carry on, in good faith, negotiations with other Parties and other engaged entities, including TFI in the scope of all agreements necessary for implementation of collaboration of the Parties. III. The aforementioned obligations of the Parties are subject to fulfilment of the following conditions precedent: a. choice of the Final Offer by the Bank; b. fulfilment of the following assumptions and terms and conditions specified in detail in the Final Offer, i.e.: (i) Offers related to Portfolio A and Portfolio B should be considered by the Bank as separate, in particular with regard to the dates of conclusion of agreements and dates of completion of transactions. The agreement related to the purchase of Portfolio A shall be unconditional. (ii) Agreement related to the purchase of Portfolio B shall be concluded exclusively under the condition precedent of obtaining by the seller positive individual
tax interpretations; (iii) Offer validity: 30 days; (iv) Portfolio A and Portfolio B Cut-off date: 1 October 2014; (v) The composition and the value of the portfolio as well as the number and the status of receivables as of the date of conclusion of agreements and performance of the transaction shall not differ considerably compared to the state as of the Cut-off date; (vi) Cash flows related to portfolios after the cut-off date (1 October 2014) shall be transferred in full to NS FIZ, being the direct buyer of Portfolio A and Portfolio B, pursuant to terms and conditions agreed by the Parties under the agreements of purchase of Portfolio A and Portfolio B; (vii) Agreeing resolutions of relevant agreements shall take place; (viii) Purchase conditions, in particular, the scope of services and assurances regarding both portfolios shall be identical in all significant aspects; (ix) Prerequisites related to bearing costs and expenditures due to the purchase of Portfolio B and the transaction structure ensuring
the Bank with the tax optimization as well as the condition of conclusion of the transaction of purchase of Portfolio B not later than within the first quarter of 2015; (x) obtaining corporate consents by the parties to the transaction. IV. Therefore the Agreement determines: (i) basic terms and conditions of the issue, subscription and covering investment certificates issued and offered to the Parties by NS FIZ, whereby the Issuer’s Subsidiary declared to take up and pay for investment certificates in NS FIZ. The Subsidiary’s obligation to provide NS FIZ with financing necessary to cover the price of purchase of Portfolio A and Portfolio B through subscription and payment for investment certificates issued and offered to the Parties by NS FIZ, shall be executed through submission and payment by the Subsidiary for 26 667 C series investment certificates of the value of PLN 32.720.409,00 and with the unit issue price of PLN 1.227,00. The Issuer will inform on the terms and conditions of series C investment
certificates issued by NS FIZ in separate current report. (ii) basic terms and conditions of establishing by the Parties future collaboration with TFI; (iii) basic terms and conditions of collaboration of the Parties requiring implementation in the statute of NS FIZ; (iv) basic terms and conditions of collaboration of the Parties and entrusting by NS FIZ the Management of Receivables to two managers of securitized receivables of NS FIZ, i.e. to get Back and to the Issuer (Kredyt Inkaso S.A.). Whereby the Parties declare that the purchased Portfolio of Receivables shall be divided, pursuant to the resolution of the assembly of investors of NS FIZ between two managers of the NS FIZ securitized receivables, whereas the nominal values of the securitized receivables resulting from the division of portfolios which will be subsequently entrusted for management to getBack and the Issuer (Kredyt Inkaso S.A.) shall not differ by more than 10%. The Agreement was concluded for an unspecified period of time.
Collaboration of the Parties on the grounds of the Agreement is subject to the obligation of exclusivity rights in relation to the Transaction, as a result of which the Parties declared that neither of the Parties shall take part in the Transaction with participation of any third parties neither shall they support any other third party participating in the tender procedure related to the Transaction. The liability of the Parties due to non-performance or misperformance of the Agreement is limited to the amount of PLN 30.000.000,00. The Agreement does not include provisions related to contractual penalties. The Issuer anticipates that the engagement of the Issuer and its Subsidiary in collaboration with the other Parties to the Co-Investment Agreement may bring measurable financial benefits and furthermore, in the opinion of the Issuer, it may constitute in the future a significant element of the business strategy of the Issuer and its Capital Group, thus opening favorable perspectives of development.” The
Management Board of Kredyt Inkaso S.A. informs that as of now, the Bank has accepted the Final Offer, which constitutes fulfilment of the condition precedent, defined in pt. III a. above. Additionally, on 3 February 2015 the Issuer was being informed by the Bank that the Bank obtained positive individual tax interpretations in relation to the Transaction as regards the sale of Portfolio B. Therefore the key condition precedent included in the Final Offer, which suspended obligations of the Parties, is fulfilled. Hence the key reason for the delay of confidential information about concluding by the Issuer of the Co-Investment Agreement is no longer valid. Fulfilment of the remaining conditions precedent and provisions included in the Final Offer, to which the condition precedent described in pt. III b. of the present report refers, and which suspended fulfilment of the obligations of the Parties under the Agreement within the scope in which they relate to the Transaction of sale by the Bank of Portfolio B
should occur by 31 March 2015. The Issuer, in reference to current report No 47/2014 dated 19 December 2014, shall inform, in subsequent current report on total fulfillment of the Subsidiary’s significant financial obligation under the Agreement as well as fulfillment of all abovementioned conditions and assumptions under the Agreement. It will result from submitting by the Subsidiary the supplementary payment against series C investment certificates issued by NS FIZ and taken-up by the Subsidiary on 19 December 2014 in consideration for partial payment, on which the Issuer reported providing for terms and conditions of issue of investment certificates in current report No 47/2014 dated 19 December 2014. | | |
| | | | |

d1z2glr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KREDYT INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Domaniewska | | 39a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 212 57 00 | | 22 212 57 57 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kredytinkaso.pl | | www.kredytinkaso.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 922-254-40-99 | | 951078572 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-03 Paweł Szewczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z2glr

Podziel się opinią

Share
d1z2glr
d1z2glr