Trwa ładowanie...
d1ek0tq
espi

KREDYT INKASO S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości posiadanyc...

KREDYT INKASO S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości posiadanych przez podmiot zależny Emitenta. (18/2012)
Share
d1ek0tq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości posiadanych przez podmiot zależny Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 22 maja 2012 roku powziął informację, o tym iż w dniu 15 maja 2012 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy ? Rejestru Zastawów dokonał wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu na zbiorze wierzytelności należących do jednostki zależnej Emitenta tj. Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Subfundusz KI 1 z siedzibą w Warszawie (dalej: Fundusz). Przedmiotowe wierzytelności zostały przez Fundusz nabyte w dniu 8 marca 2012 roku, na mocy umowy nabycia portfela wierzytelności zawartej z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2012 opublikowanym dnia 8 marca 2012 roku. Na podstawie w/w umowy, Fundusz nabył portfel wierzytelności z tytułu zawartych umów kredytu oraz umów pożyczki wraz z odsetkami i kosztami dochodzenia należności wobec dłużników, o łącznej wartości nominalnej 367 633 110, 81 zł za cenę w kwocie 37 mln zł, które jednocześnie
stanowiły aktywa znacznej wartości. Kryterium uznania umowy za znaczącą był fakt, iż jej wartość przekraczała 10% kapitałów własnych Emitenta. Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach rachunkowych Funduszu równa była cenie nabycia. Zastaw rejestrowy stanowi prawne zabezpieczenie spłaty, przez Fundusz na rzecz Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, kredytu obrotowego wraz z odsetkami, zaciągniętego do kwoty 40 500 000 zł (czterdzieści milionów pięćset tysięcy złotych), ustanowione na zbiorze wierzytelności stanowiących 100% wierzytelności nabytych na mocy w/w umowy o przelew wierzytelności zawartej w dniu 8 marca 2012 roku. Kredyt obrotowy został udzielony Funduszowi na podstawie umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego zawartej dnia 8 marca 2012 roku z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2012 opublikowanym dnia 8 marca 2012 roku. Zastaw rejestrowy wpisano na podstawie wniosku Funduszu o ustanowienie zastawu rejestrowego z
najwyższym pierwszeństwem na rzecz Getin Noble Bank S.A. złożonego dnia 9 marca 2012 roku, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2012 opublikowanym dnia 9 marca 2012 roku. Emitent jest jedynym wspólnikiem Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym tej Spółki jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ponadto Pan Artur Górnik będący Prezesem Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Klasy A Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. Z kolei Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. posiada wszystkie certyfikaty inwestycyjne Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonymi subfunduszami | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current report No. 18/2012 Legal basis: art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering – current and periodic information Subject: Establishment of a pledge by registration on assets of considerable value owned by the Issuer’s subsidiary. The Issuer’s Management Board informs that on 22 May 2012 it was notified that on 15 May 2012, the District Court for the capital city of Warsaw, XI Commercial – Register of Pledges Division entered into the Register of Pledges the pledge on the set of receivables owned by the Issuer’s subsidiary, i.e. Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, KI 1 Subfund with its registered office in Warsaw (hereinafter: Fund). The mentioned receivables were purchased by the Fund on 8 March 2012, pursuant to the agreement on debt portfolio purchase concluded with Getin Noble Bank S.A. with its registered office in Warsaw, the Issuer informed about conclusion of the agreement by the current report No. 13/2012 published, on 8 March 2012.
In accordance with the aforementioned agreement, the Fund purchased receivables resulting from concluded credit and loan agreements along with interest and costs of receivables collection in relation to debtors with the total nominal value of PLN 367 633 110. 81 for the price of PLN 37 million, which at the same time constituted assets of considerable value. The criterion of the agreement being recognized significant was the fact that its value exceeded 10% of the Issuer’s equity. The book value of purchased assets in the Fund’s account books was equal to the purchase price. Pledge by registration constitutes legal security of the payment by the Fund in favour of Getin Noble Bank S.A. with its registered office in Warsaw of the working capital credit along with interest, contracted up to the amount of PLN 40 500 000 (forty million five hundred thousand zloty), established on the set of receivables constituting 100% of receivables purchased by virtue the aforementioned receivables assignment agreement entered
into on 8 March 2012. The working capital credit was granted to the Fund pursuant to the agreement on non-revolving working capital credit concluded on 8 March 2012 with Getin Noble Bank S.A. with its registered office in Warsaw, the Issuer informed about its conclusion by the current report No. 12/2012, published on 8 March 2012. Pledge by registration was registered pursuant to the petition for establishing a pledge by registration with the highest priority in favour of Getin Noble Bank S.A. filed on 9 March 2012, about which the Issuer informed by the current report No. 15/2012 published on 9 March 2012. The Issuer is the sole shareholder of Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. with its registered office in Luxembourg, holding 100% of shares in this Company’s share capital as well as 100% votes in the total number of votes at the General Assembly, and moreover Mr Artur Górnik, being the President of the Issuer’s Management Board at the same time performs the function of the President of
the Management Board and Class A Director of Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. On the other hand, Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. holds all investment certificates of Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty with allocated subfunds. | |

d1ek0tq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
22 212 57 00 22 212 57 57
(telefon) (fax)
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
(e-mail) (www)
922-254-40-99 951078572
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Artur Górnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ek0tq

Podziel się opinią

Share
d1ek0tq
d1ek0tq