Trwa ładowanie...
d4a21yl
espi

KRUK S.A. - Nabycie niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ przez spół ...

KRUK S.A. - Nabycie niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ przez spółkę zależną od KRUK S.A. (31/2014)
Share
d4a21yl

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ przez spółkę zależną od KRUK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRUK S.A. (?Emitent?) informuje, iż zgodnie z potwierdzeniem przydziału niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii AG (?CI?) z dnia 24 czerwca 2014 roku spółka zależna Emitenta SECAPITAL S.?.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (?SECAPITAL?) objęła w drodze przydziału w dniu 24 czerwca 2014 roku CI PROKURA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (?PROKURA NSFIZ?, ?Fundusz?). PROKURA NSFIZ wyemitował CI o wartości 12,79 zł każdy, w ilości 21 705 238 szt. o łącznej wartości 277 609 994,02 zł. CI zostały objęte w 100% przez SECAPITAL za kwotę 277 609 994,02 zł. Wartość ewidencyjna nabytych CI w księgach rachunkowych SECAPITAL wynosi łącznie 277 609 994,02 zł. Nabycie CI zostało sfinansowane ze środków własnych pochodzących między innymi z podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta SECAPITAL, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku. Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej.
Środki uzyskane z emisji CI będą przeznaczone na finansowanie zakupu pakietów wierzytelności. Emitent posiada bezpośrednio 95,5% udziałów w kapitale zakładowym SECAPITAL uprawniających do takiej samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników, przy czym udziały posiadane przez Emitenta łącznie tj. bezpośrednio oraz pośrednio stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników SECAPITAL. SECAPITAL posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. Jedyne powiązania osobowe Emitenta i SECAPITAL polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki SECAPITAL. Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość nabytych certyfikatów, która przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-204 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Legnicka 56
(ulica) (numer)
71 790 28 51 71 790 21 80
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
894-23-89-605 931189985
(NIP) (REGON)
d4a21yl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2014-06-24 Michał Zasępa Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a21yl

Podziel się opinią

Share
d4a21yl
d4a21yl