Trwa ładowanie...
dhp8n9h

KRUK S.A. - Objęcie przez KRUK S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej S...

KRUK S.A. - Objęcie przez KRUK S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej SECAPITAL S.?.r.l. (78/2011)

Share
dhp8n9h

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 78 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie przez KRUK S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej SECAPITAL S.?.r.l. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, iż w dniu 13 grudnia 2011 roku w spółce zależnej Emitenta o nazwie SECAPITAL S.?.r.l. z siedzibą w Luksemburgu na podstawie Uchwały nr 2404/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 383 916 000zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy złotych) do kwoty 427 734 000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia siedem milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych) poprzez utworzenie 43 818 (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemnaście) nowych udziałów Kategorii A o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 43 818 000 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset osiemnaście tysięcy złotych), które to udziały zostały w całości objęte przez Emitenta. Udział nowo objętych udziałów w kapitale zakładowym SECAPITAL S.?.r.l. wynosi 10,2%. Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta udziałów w SECAPITAL S.?.r.l.
objętych przez KRUK S.A. wynosi 1100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) każdy. W związku z podwyższeniem kapitału Emitent posiada 427 734 (słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery) udziały o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 427 734 000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia siedem milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych). Udziały zostały objęte po wartości nominalnej i w całości pokryte wkładem pieniężnym. Źródłem finansowania wkładu pieniężnego były środki pochodzące z kredytu bankowego oraz z emisji obligacji. Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki uzyskane przez Spółkę zależną Emitenta SECAPITAL S.?.r.l. z siedzibą w Luksemburgu zostaną w części wykorzystane na zakup certyfikatów inwestycyjnych oraz w części na zakup pakietów wierzytelności. Posiadane przez Emitenta udziały stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Jedyne powiązania osobowe Emitenta i jednostki od niego zależnej polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki SECAPITAL S.?.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Kryterium stanowiącym podstawę uznania objętych udziałów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhp8n9h

| | | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRUK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-204 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Legnicka | | 56 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 790 28 51 | | 71 790 21 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-23-89-605 | | 931189985 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2011-12-13 Rafał Janiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhp8n9h

Podziel się opinią

Share
dhp8n9h
dhp8n9h