Trwa ładowanie...
d1bfy07
espi

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uc...

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał (7/2013)
Share
d1bfy07

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn (dalej: "Spółka"), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") na dzień 15 kwietnia 2013 roku na godzinę 12.00 w Olsztynie, przy ul. Ratuszowej nr 5/3, w kancelarii notarialnej notariusza Jacka Zająca, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2012 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady
Nadzorczej Spółki nowej kadencji. 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji tj. na lata 2013-2016. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych do objęcia pierwszej transzy Warrantów serii A (tj. za rok 2012). 16. Wolne wnioski 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.krynicki.pl Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogloszenie o zwolaniu ZWZA na 15.04.2013.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 15.04.2013 | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwal na ZWZA 15.04.2013.pdf | Projekty uchwał na ZWZA 15.04.2013 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089 Olsztyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Iwaszkiewicza 48/23
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
739-33-40-652 519544043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Adam Krynicki Prezes Zarządu
2013-03-20 Paweł Kołakowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bfy07

Podziel się opinią

Share
d1bfy07
d1bfy07