Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv
espi

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Krynicki Recykling S.A. w...

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Krynicki Recykling S.A. w drodze emisji akcji (38/2013)
Share
d3m7pnv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Krynicki Recykling S.A. w drodze emisji akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej "Emitent", "Spółka"), działając stosownie do §5 pkt 9 w zw. z §15 i §38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 czerwca 2013 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W związku z powyższym, zmianie uległ §5 Statutu Spółki, a nowa wysokość kapitału zakładowego Emitenta to: 1.636.580,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt). Zarząd Spółki informuje, iż dotychczasowe brzmienie §5 Statutu Spółki: § 5 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.629.880,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia
dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr każda, b) 1.355.948 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr każda, c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr każda, d) 3.076.852 (trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr każda e) 3.974.357 (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr każda, f) 775.643 (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr każda. g) 1.083.000 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt trzy
tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 gr każda, h) 333.000 (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr każda. zostało zastąpione nowym, następującym brzmieniem: § 5 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.636.580,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr każda, b) 1.355.948 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr każda, c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr każda, d) 3.076.852 (trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr każda e) 3.974.357 (słownie: trzy miliony
dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr każda, f) 775.643 (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr każda. g) 333.000 (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr każda. h) 1.083.000 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 gr każda, i) 67.000 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 10 gr każda. Zarząd Spółki informuje ponadto, iż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi: 16.365.800 (słownie: szesnaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089 Olsztyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Iwaszkiewicza 48/23
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
739-33-40-652 519544043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv