Trwa ładowanie...
d32vd5v
d32vd5v
espi

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji (41/2010)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji (41/2010)
Share
d32vd5v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Krynicki Recykling S.A. (dalej Spółka) działając na podstawie art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 grudnia 2010 roku powziął informację o nabyciu przez akcjonariusza Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Akcjonariusz) akcji w Spółce.Akcjonariusz poinformował, że w wyniku nabycia akcji nowej emisji spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie i rejestracji w dniu 23 grudnia 2010 roku (rozliczenie transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.), udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 10% (słownie: dziesięć).Przed nabyciem Akcjonariusz posiadał 1.292.424 akcje Spółki. W wyniku nabycia, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A posiada ogółem 1.452.424 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia
cztery) akcje Spółki, co stanowi 10,29% (słownie: dziesięć 29/100) udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do wykonywania 1.452.424 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery) głosów z akcji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co daje 10,29% (słownie: dziesięć 29/100) udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.Art. 69 ust 4 pkt. 4-6 w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nie dotyczą Akcjonariusza. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089 Olsztyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Iwaszkiewicza 48/23
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32vd5v

Podziel się opinią

Share
d32vd5v
d32vd5v