Trwa ładowanie...
dr4w21z
espi

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Program szczelinowania hydraulicznego na Ukrainie (49/2011)

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Program szczelinowania hydraulicznego na Ukrainie (49/2011)

Share
dr4w21z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Program szczelinowania hydraulicznego na Ukrainie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("KOV" lub "Spółka") informuje, iż w Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR publikowana jest informacja, iż KUB-Gas LLC ("KUB-Gas") ? spółka pośrednio zależna KOV, rozpocznie w końcu października br. program stymulacji rezerwuaru z wykorzystaniem technologii hydraulicznego szczelinowania (szczelinowanie hydrauliczne to obróbka stymulacyjna powodująca powstawanie szczelin w skałach w obrębie horyzontu złożowego ropy naftowej lub gazu ziemnego). Szczelinowanie stosowane jest zarówno w celu zwiększenia wydobycia z formacji, z których trwa konwencjonalne wydobycie, oraz w celu umożliwienia przepływu węglowodorów w ilościach komercyjnych z formacji nieproduktywnych. To powszechnie stosowana procedura w Ameryce Północnej, zarówno w odniesieniu do standardowych, jak też
niestandardowych rezerwuarów, a w ostatnim czasie stosowana przy łupkach. Zgodnie z wiedzą Spółki będzie to pierwsze wykorzystanie szczelinowania w tej części Ukrainy. Wstępny program będzie koncentrował się na odwiertach O-6 i O-8, zlokalizowanych na polu Olgowskoje, bazując na sieciowanych żelach jako cieczy szczelinującej i z wykorzystaniem 30 ton materiału podsadzkowego (piaskowego propantu) dla każdego odwiertu. Rejestry otworowe, pozyskane po wykonaniu obu odwiertów, zidentyfikowały strefy potencjalnie gazonośne, które podczas konwencjonalnych testów nie dały one przepływu gazu w ilościach komercyjnych. Docelową strefą w każdym z odwiertów jest interwał w środkowobaszkirskim piaskowcu na głębokości ok. 2.300 m, który wykazywał przepuszczalność poniżej 1 milidarcy. Modelowanie komputerowe sugeruje długość szczelinowania do 144 m. Ze względu na brak dostępnych na miejscu usług niezbędnych do przeprowadzenia tego typu operacji, przez ostatni rok KOV zajmował się kompletowaniem grupy usługodawców
potrzebnych do realizacji operacji szczelinowania. Cały niezbędny sprzęt znajduje się obecnie na miejscu, a rozpoczęcie programu szczelinowania, któremu jako pierwszy zostanie poddany odwiert O-6, wyznaczono na ostatni tydzień października. Spółka uważa, że udane zastosowanie tej technologii może mieć istotne znaczenie dla KOV, gdy umożliwione zostanie wydobycie gazu z nieprodukcyjnych do tej pory horyzontów. Spółka jest przekonana, że szczelinowanie powinno zwiększyć wydobycie z obecnych stref produkcyjnych, jak i umożliwić KUB-Gasowi rozpoczęcie produkcji ze stref, z których do tej pory nie prowadzono konwencjonalnego wydobycia. Odwiert O-6 został wykonany w 2008 roku, a jego głębokość TD wynosi 2.530 metrów. Odwiert O-8 osiągnął głębokość TD 2.780 metrów w pierwszej połowie stycznia br. Zakończone właśnie testy O-8 wskazały, że strefa R30c nie miała wystarczającej przepuszczalności na potrzeby komercyjnej produkcji Dlatego podjęto decyzję, że O-8 będzie jednym z pierwszych obiektów w programie stymulacji
poprzez szczelinowanie. Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim udostępnionej publicznie przez Emitenta na terytorium państwa jego siedziby, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki KULCZYK OIL VENTURES pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.kulczykoil.com | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 49/2011Date: 2011-10-25Issuer’s trading name: KULCZYK OIL VENTURES INC. Title: Ukraine Fracture Stimulation Program Legal basis: other regulations Content: Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies, the Management of KULCZYK OIL VENTURES INC. (“Kulczyk Oil”, “KOV”, “Company” ) hereby informs that it has published the news release, filed with the SEDAR system in Canada, informing that KUB-Gas LLC (“KUB-Gas”), a partially-owned indirect subsidiary of KOV, will initiate a reservoir stimulation program using hydraulic fracturing technology (“frac'ing” - a stimulation treatment that fractures the rocks within an oil or natural gas reservoir to increase productivity) in late October. Frac'ing is used to both increase production from conventionally productive formations and to enable formations that are not productive, to flow hydrocarbons at commercial
rates. It is a commonly used procedure in North America on both conventional and unconventional reservoirs and now more recently on shale. To Company’s knowledge this is the first frac of its kind in this part of Ukraine. The initial program will focus on the O-6 and O-8 wells located in the Olgovskoye field and will consist of a cross-linked gel water frac using 30 tonnes of sand proppant for each well. Wireline logs acquired after the drilling of each of these wells identified potential gas-bearing zones which did not flow gas at commercial rates when tested conventionally. The target zone in each of the wells is a Middle Bashkirian silty sandstone interval at a depth of approximately 2,300 metres which has indicated permeability of less than 1 millidarcy. Computer modeling suggests a created frac length of up to 144 metres. Due to a lack of locally available services necessary for this type of operation, KOV spent the last year putting together a combination of service providers to implement the frac'ing
operation. All necessary equipment is now on location and the frac'ing program is scheduled to start during the last week of October with the first well to be stimulated being the O-6 well. The Company believes that a successful operation could have a material impact on the Company if the program demonstrates that gas can be produced from previously non-commercial horizons. The Company believes that frac'ing may enhance production rates from currently producing zones and enable KUB-Gas to obtain production from zones that will not produce conventionally. The O-6 well was drilled in 2008 to a total depth (“TD”) of 2,530 metres. The O-8 well reached a TD of 2,780 metres in early January 2010. Recently completed testing of the O-8 well indicated that that R30c zone did not have sufficient permeability for commercial production and it was then determined that the O-8 well would be one of the first candidates in the fracture stimulation program. This text is a Polish translation of selected excerpts from the
original news release in English, which has been filed by KOV in Canada by way of the SEDAR system and is available in English at the website www.sedar.com by entering the Company name KULCZYK OIL VENTURES at http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the entire text of the news release is available at the website: www.kulczykoil.com. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr4w21z

| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | T2P 3J4 | | Calgary | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Suite 1170, 700-4th Avenue SW | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +1 (403) 264-8877; +48 (22) 414 21 00 do 02 | | +1 (403) 264-8861, +48 (22) 412 48 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kov@kulczykoil.com | | www.kulczykoil.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | spółka zagraniczna 1070017408 O/Polska | | spółka zagraniczna 142675340 O/Polska | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-25 Jakub Korczak Wiceprezes ds. RElacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr4w21z

Podziel się opinią

Share
dr4w21z
dr4w21z