Trwa ładowanie...
d3x84ik
espi

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Wzrost produkcji z aktywów ukraińskich w związku z włączeniem do kome...

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Wzrost produkcji z aktywów ukraińskich w związku z włączeniem do komercyjnej produkcji odwiertu O-6 (6/2012)

Share
d3x84ik

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wzrost produkcji z aktywów ukraińskich w związku z włączeniem do komercyjnej produkcji odwiertu O-6 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także w nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2011 z dnia 2 listopada 2011 r. oraz 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r., Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("KOV") informuje, iż w Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR publikowana jest informacja dotycząca rozpoczęcia komercyjnego wydobycia z odwiertu Olgowskoje-6 ("O-6") oraz związanego z tym faktem wzrostu produkcji z aktywów ukraińskich. Zgodnie z treścią ww. informacji z odwiertu O-6 rozpoczęto komercyjne wydobycie na poziomie ponad 1,5 miliona stóp sześciennych dziennie (?MMcf/d"), zwiększając tym samym łączną produkcję do ponad 18,5 MMcf/d (13 MMcf/d netto dla KOV). Odwiert O-6 został wykonany w 2008 r. na łączną głębokość ("TD") 2.530 metrów. Potencjalnie gazonośna strefa ? tzw. strefa R30c z wieku środkowobaszkirskiego ? została zbadana na głębokości
ok. 2.270 metrów, jednakże dokonana ocena wykazała, że w tym czasie strefa miała bardzo małą przepuszczalność ? poniżej 1 millidarcy i nie pozwalała na przepływ gazu w komercyjnych ilościach. Udane szczelinowanie hydrauliczne strefy R30C w odwiercie O-6 odbyło się w IV kwartale 2011 r., w ramach programu szczelinowania obejmującego dwa odwierty, w tym także odwiert Olgowskoje-8 ("O-8"). Szczelinowanie - którego celem było przeniknięcie poza strefę przyodwiertową poprzez wykonanie szczelin i zwiększenie przepuszczalności oraz uwolnienie gazu zgromadzonego w zbiorniku R30c - było bardzo udane i osiągnęło w testach tak wysokie wartości jak 2,3 MMcf/d. Oczekuje się, że odwiert O-8, który był poddany szczelinowaniu wkrótce po O-6, rozpocznie produkcję na początku marca br. Odwiert O-6, jak i O-8 prowadzony jest przez KUB-Gas LLC, spółkę zależną KOV (70 proc. udziału). Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji powstałej oryginalnie w języku angielskim udostępnionej publicznie przez Emitenta
na terytorium państwa jego siedziby, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki KULCZYK OIL VENTURES pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji dostępne jest na stronie internetowej www.kulczykoil.com | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 6/2012Date: 2012-02-09Issuer’s trading name: KULCZYK OIL VENTURES INC. Title:Increase of production from Ukraine properties with the commencement of commercial production from O-6 well Legal basis: other regulations Content: Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies, and in reference to the current reports No. 51/2011 of November 2, 2011 and 1/2012 of January 12, 2012, the Management of KULCZYK OIL VENTURES INC. (‘KulczykOil’, ’KOV’), hereby informs that it has published the news release, filed with the SEDAR system in Canada, concerning commencement of commercial production from the Olgovskoye-6 (“O-6”) well and thus increase of production from the Ukrainian assets. Pursuant to the above mentioned news release the O-6 well in Ukraine has commenced commercial production at a rate of more than 1.5 million cubic feet per day (“MMcf/d”) increasing total
field production to more than 18.5 MMcf/d (13 MMcf/d net to KOV). The O-6 well was drilled in 2008 to a total depth (“TD”) of 2,530 metres. A potential gas-bearing zone, the R30c zone of Middle Bashkirian age, was penetrated at a depth of approximately 2,270 metres but subsequent evaluation of the zone at that time indicated that the zone had a very low permeability of less than 1 millidarcy and was not capable of flowing gas at commercial rates. The R30c zone in the O-6 well was successfully fracture stimulated in the fourth quarter of 2011 as a part of a two well frac program also involving the Olgovskoye-8 (“O-8”) well. The frac, which was designed to penetrate beyond the immediate vicinity of the wellbore by creating fractures and increasing permeability to liberate gas trapped in the R30c reservoir, was very successful with test rates as high as 2.3 MMcf/d. The O-8 well, which was successfully frac’d shortly after O-6, is expected to be on stream by early March. The O-6 well, just like the O-8 well, is
operated by KUB-Gas LLC, a partially-owned subsidiary in which KOV has a 70% effective ownership interest. This text is a translation of selected excerpts from the original news release in English, which has been filed publicly by KOV in Canada and is available in English at the website www.sedar.com by entering the Company name KULCZYK OIL VENTURES at http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the entire text of the news release is available at the website: www.kulczykoil.com | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x84ik

| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | T2P 3J4 | | Calgary | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Suite 1170, 700-4th Avenue SW | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +1 (403) 264-8877; +48 (22) 414 21 00 do 02 | | +1 (403) 264-8861, +48 (22) 412 48 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kov@kulczykoil.com | | www.kulczykoil.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | spółka zagraniczna 1070017408 O/Polska | | spółka zagraniczna 142675340 O/Polska | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-09 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x84ik

Podziel się opinią

Share
d3x84ik
d3x84ik