Trwa ładowanie...
d1nqbj6
d1nqbj6
espi

LEASING-EXPERTS - Nabycie akcji własnych przez LEASING-EXPERTS S.A./ LEASING-EXPERTS S.A. Purchas ... - EBI

LEASING-EXPERTS - Nabycie akcji własnych przez LEASING-EXPERTS S.A./ LEASING-EXPERTS S.A. Purchase of own shares (120/2014)
Share
d1nqbj6

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 120 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych przez LEASING-EXPERTS S.A./ LEASING-EXPERTS S.A. Purchase of own shares | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2014 z dnia 14 maja 2014 roku oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 lutego 2014 roku dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, Zarząd Spółki LEASING-EXPERTS S.A. (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 08 października 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, nabył 791 akcji Spółki po średniej cenie 2,53 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0439 % kapitału zakładowego oraz 0,0344% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 9073 akcji stanowiących 0,5041% kapitału zakładowego oraz 0,3945% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,27 zł za akcję. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- With reference to current report no. 30/2014 dated May 14, 2014 and resolution no 5 of the Extraordinary General Shareholders Meeting dated February 20, 2014 on granting the Management Board an authorization to purchase Company's own shares, the Management Board of Leasing-Experts S.A. ("The Company") with the seat in Wrocław hereby announces that on October 8, 2014 in session transactions on NewConnect market purchased 791 Company's shares at the average price of PLN 2.53 per share. The acquired shares constitute 0,0439% of the share capital and 0,0344% of the total votes at the General Meeting. The total number of shares acquired as a part of the implementation of the Programme of Purchasing Issuer's Own Shares is 9073 shares constituting 0.5041% of the share capital and 0.3945% of the total votes at the General Meeting. The average price
of the purchased shares is PLN 3.27 per share. Legal basis: § 3, item 2, section 17 of the Annex no. 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and periodic reports presented in the alternative trading system on the NewConnect market". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Pawłowski Prezes Zarządu/ CEO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nqbj6

Podziel się opinią

Share
d1nqbj6
d1nqbj6