Trwa ładowanie...
d3h9jy5
d3h9jy5
espi

LEASING-EXPERTS - Przedterminowy wykup obligacji serii A (59/2014) - EBI

LEASING-EXPERTS - Przedterminowy wykup obligacji serii A (59/2014)
Share
d3h9jy5

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 59 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przedterminowy wykup obligacji serii A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Leasing ? Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), na podstawie pkt. 5 Noty Informacyjnej obligacji na okaziciela Emitenta z dnia 3 czerwca 2014 r. oraz pkt. 18.2. warunków emisji obligacji serii A, podjął w dniu 15 lipca 2014 r. uchwałę o wykonaniu opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta wszystkich tj; 1071 szt. obligacji serii A o nazwie LEX0317, oznaczonych kodem PLLSGEX00024 ("Obligacje"). Zarząd podjął decyzję o wykupie obligacji w celu zwolnienia zastawu rejestrowego na 1 000 000 szt. akcji serii A i B stanowiących zabezpieczenia obligacji serii ?A? które są w posiadaniu głównego akcjonariusza Marcina Pawłowskiego. Decyzja Zarządu związana jest z zamiarem pozyskania inwestora strategicznego dla spółki o czym Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 03.09.2013 r. Dzień wykupu Obligacji ustalony został na 13 sierpnia 2014 r. natomiast dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji na 5 sierpnia 2014 r. Obligatariuszom przysługiwać będą, następujące świadczenia z
każdej Obligacji: (1) Wartości Nominalnej Obligacji, (2) Odsetek naliczonych za Okres Odsetkowy kończący się w Dacie Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia), oraz (3) Opcji Wcześniejszego Wykupu, liczonej jako procent Wartości Nominalnej w wysokości 1%. W związku z rejestracją Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ("KDPW") oraz ich wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie ("Catalyst"), przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z właściwymi regulacjami dotyczącymi KDPW i Catalyst, po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy. Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Pawłowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h9jy5

Podziel się opinią

Share
d3h9jy5
d3h9jy5