Trwa ładowanie...
d1542mb

LENTEX - Zawarcie umowy dot. zakupu 10% udziałów Devorex ? informacja od spółki zależnej (26/2013)

LENTEX - Zawarcie umowy dot. zakupu 10% udziałów Devorex ? informacja od spółki zależnej (26/2013)

Share
d1542mb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy dot. zakupu 10% udziałów Devorex ? informacja od spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") zawiadamia, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od spółki zależnej Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Gamrat") informację dotyczącą zawarcia przez Gamrat w dniu 28 lutego 2013 roku umowy kupna-sprzedaży z dwiema osobami fizycznymi, wspólnikami spółki "Devorex" Sp. z o.o. z siedziba w Płowdiw, Bułgaria, której przedmiotem jest nabycie przez Gamrat od wspólników spółki "Devorex" Sp. z o.o. 2 000 (dwóch tysięcy) udziałów spółki "Devorex" Sp. z o.o., z których każdy ma wartość nominalną 50,00 (pięćdziesiąt) lewa, o całkowitej wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy) lewa, stanowiących 10% (dziesięć procent) kapitału spółki "Devorex" Sp. z o.o. za łączną cenę 862.500,00 EUR (słownie euro: osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset). Cena zostanie zapłacona w ciągu 5 dni roboczych od daty zarejestrowania Gamrat jako jedynego wspólnika spółki "Devorex" Sp. z o.o. w rejestrze handlowym, nie później
jednak niż w terminie dwóch miesięcy od daty zawarcia umowy (tj. od dnia 28 lutego 2013 roku). Płatność ceny przez Gamrat została poręczona przez spółkę "Devorex" Sp. z o.o. Umowa przewiduje karę umowną płatną przez sprzedających na rzecz Gamrat za nieprawdziwość oświadczenia, że sprzedający są właścicielami udziałów, udziały nie są obciążone, nie zostały zawarte z osobami trzecimi przedwstępne umowy dotyczące udziałów jak również, że osoby trzecie nie mają praw do udziałów, w wysokości 50% ceny za udziały. Umowa przewiduje karę umowną płatną przez Gamrat na rzecz sprzedających za niedokonanie zapłaty ceny w terminie oraz w sposób zgodny z umową, która wynosi 100.000,00 EUR (słownie euro: sto tysięcy) za każdy miesiąc zwłoki począwszy od 15 maja 2013 roku do czasu zapłaty całej ceny i wykonania umowy. Umowa nie zawiera postanowienia, zgodnie z którym zapłata kary umownej wyłącza uprawnienie do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających jej wysokość. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1542mb

| | | ZAKŁADY LENTEX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1542mb

Podziel się opinią

Share
d1542mb
d1542mb