Trwa ładowanie...
dk4wjdp
dk4wjdp
espi

LENTEX - Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną Gamrat (85/2014)

LENTEX - Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną Gamrat (85/2014)
Share
dk4wjdp

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 85 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną Gamrat | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej ?Spółka?) zawiadamia, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła ze spółką zależną "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej ?Gamrat?) umowę pożyczki, na mocy której Gamrat udzielił Spółce pożyczki pieniężnej w kwocie 55.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych). Zgodnie z umową pożyczki Spółka zobowiązuje się do wykorzystania kwoty pożyczki wyłącznie w celu sfinansowania nabycia akcji własnych Spółki realizowanego w ramach programu skupu akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki, zgodnie z Uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku. Zawarcie umowy pożyczki wiąże się z realizacją zawartego pomiędzy spółkami porozumienia o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 69/2014. Pożyczka zostanie udzielona od dnia 16 października 2014 roku. Zgodnie z zawartą umową spłata pożyczki nastąpi w dwóch ratach: I rata w wysokości 26 mln zł do dnia 30 listopada 2014 roku, II rata w
wysokości 29 mln zł do dnia 31 lipca 2015 roku. Oprocentowanie pożyczki ustalono na warunkach rynkowych. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa ta nie przewiduje również postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż wartość pożyczki przekracza poziom 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEX Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
(0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601
(telefon) (fax)
lentex@lentex.com.pl www.lentex.com.pl
(e-mail) (www)
575-00-07-888 150122050
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Barbara Trenda Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dk4wjdp

Podziel się opinią

Share
dk4wjdp
dk4wjdp